Spoločnosť Hamé s.r.o. spracováva na týchto webových stránkach cookies potrebné na fungovanie webových stránok a pre analytické účely.

Spoločnosť Hamé patrí k najvýznamnejším českým producentom potravín, čo ju okrem iného zaväzuje k dodržiavaniu prísnych požiadaviek na kvalitu a zdravotnú nezávadnosť svojich výrobkov.

Vo všetkých výrobných závodoch HAMÉ s.r.o. sú zavedené a prísne dodržiavané kritériá v súlade so správnou hygienickou praxou a princípmi HACCP. V oblasti výroby napr. dojčenskej stravy sú kritériá bezpečnosti nastavené veľmi prísne. Výrobný závod, v ktorom sa vyrába prevažná časť sortimentu dojčenskej stravy, prešiel radom stavebných aj technologických úprav, tak, aby týmto náročným požiadavkám kompletne vyhovoval. Výsledkom je vysoko moderná poloautomatická prevádzka s minimalizáciou pochybenia v dôsledku ľudského faktora. Kontrola prebieha ešte pred začatím vlastnej výroby kontrolou dodávaných surovín, na ktorú následne nadväzuje celý rad ďalších súvisiacich kontrolných opatrení.

Kontrola vstupnej suroviny


Pri príjme sú všetky dodávané suroviny starostlivo analyzované v akreditovaných laboratóriách (stanovenie rezíduí pesticídov, stanovenie mykotoxínov a pod.). Na základe výsledkov sú následne do výroby vpustené len suroviny, ktoré spĺňajú prísne hygienické požiadavky. Pre výrobu ovocnej dojčenskej stravy sa používajú polotovary, ktoré sa vyrábajú za dodržania striktne aseptických podmienok. Firmy, dodávajúce suroviny v BIO kvalite, musia deklarovať prostredníctvom atestov zhodu s požiadavkami ekologického poľnohospodárstva. HAMÉ s.r.o. ich následne predkladá pri auditoch kontrolným orgánom, ktoré zisťujú, či sú skutočne nakupované iba suroviny v BIO kvalite.

Kontrola pri vlastnom výrobnom procese


Tu je veľká pozornosť venovaná najmä tomu, aby sa pri výrobe strava nekontaminovala cudzím predmetom (črepy, kovové súčasti). Na zabezpečenie tejto požiadavky sú prijaté prísne bezpečnostné opatrenia vrátane využitia špeciálnych detektorov (na báze RTG žiarenia), cez ktoré prechádza vyrábaný sortiment.

Po tepelnom ošetrení produktov ďalej prebieha kontrola správnosti uzavretia obalu. Samozrejmosťou pre spoločnosť Hamé je dôsledné vedenie všetkých záznamov počas výrobného procesu.

Kontrola pred expedíciou.


Pred tým, než každý výrobok opustí brány závodu, musí prejsť jeho niekoľkotýždňová inkubácia. Počas tejto doby prebieha testovanie z hľadiska mikrobiologickej a chemickej nezávadnosti. Výrobky tiež musia vyhovovať senzorickým požiadavkám. Iba vo vzájomnej zhode všetkých týchto troch kritérií sa môže uskutočniť následná expedícia.