Společnost Hamé s.r.o. zpracovává na těchto webových stránkách cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely. Proti zpracování osobních údajů pro účely analytiky máte právo vznést námitku. Vznesení námitky lze učinit na tomto kontaktu: marketing@hame.cz

Informace o zpracování osobních údajů prostřednictvím cookies

Proti zpracování osobních údajů pro účely analytiky máte právo vznést námitku. Vznesení námitky lze učinit na tomto kontaktu: marketing@hame.cz

 1. Pravidla užití webových stránek

Internetové stránky provozované pod doménovým jménem www.hame.cz byly vytvořeny a jsou provozovány společností HAMÉ s.r.o., IČO: 28213556, se sídlem Kunovice, Na Drahách 814, PSČ 686 04, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 63439 (dále jen „HAMÉ“).

Obsah stránek je provozován a průběžně obnovován a upravován společností HAMÉ v souladu s právním řádem České republiky.

HAMÉ si vyhrazuje veškerá autorská práva. Připojením na internetové stránky se zavazujete dodržovat tyto podmínky.

Informace obsažené na internetových stránkách slouží pouze jako základní přehled předmětů zájmu a jsou určeny pro osobní potřebu návštěvníka webu, který nese veškerou odpovědnost za jejich použití.

HAMÉ neodpovídá ani za úplnost, přesnost, věcnou a časovou správnost informací obsažených na těchto stránkách, ani na dalších stránkách, které jsou dostupné prostřednictvím stránek HAMÉ. Pro aktuální informace kontaktujte HAMÉ prostřednictvím e-mailu: hame@hame.cz.

HAMÉ nezaručuje možnost připojení a bezchybné fungování stránek a dále neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé újmy (majetkové či nemajetkové) vzniklé v souvislosti s připojením a užíváním těchto stránek, či v důsledku nemožnosti připojení se k těmto stránkám, nebo nemožnosti využívání jejich obsahu.

2. Ochrana osobních údajů

Při zpracování osobních údajů postupujeme dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 • Užití vašich osobních údajů:
  • Sekce Kariéra: Pokud jste nám osobní údaje předali, uchováváme vaše jméno, příjmení, korespondenční adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo, a to za účelem zařazení do databáze uchazečů o práci a jejich kontaktování. Osobní údaje, poskytnuté pro tyto účely, zpracováváme po dobu maximálně 3 let.
  • Hamé – soutěže: Pokud jste nám osobní údaje předali, uchováváme vaše jméno, příjmení, korespondenční adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo, a to za účelem zpracování soutěže, losování výherců, jejich kontaktování a následné předání/zaslání výher. Přesné informace o zpracování vašich osobních údajů pro marketingové účely naleznete ve znění Souhlasu se zpracováním osobních údajů, který je umístěn na stránce s registračním formulářem. Osobní údaje, poskytnuté pro tyto účely, zpracováváme po dobu 1 roku.
  • Marketingové účely: osobní údaje, které jste nám předali za účelem odesílání marketingových nabídek, zpracováváme výhradně na základě vašeho souhlasu. Přesné informace o zpracování vašich osobních údajů pro marketingové účely naleznete ve znění Souhlasu se zpracováním osobních údajů, který je umístěn na stránce s registračním formulářem. Osobní údaje, poskytované pro tyto účely, zpracováváme po dobu 1 roku.
  • Cookies: pokud nám to povolíte, pak na těchto stránkách zpracováváme soubory cookies. Podrobné informace o tom, jak pracujeme se soubory cookies, naleznete v „Zásadách zpracování cookies“ na této webové stránce.

Údaje z těchto databází za žádných okolností neposkytujeme třetí straně, ani našim obchodním partnerům, s výjimkou zpracovatelů, kteří pro nás na základě písemné smlouvy v souladu s účelem zpracování zpracovávají osobní údaje. Osobní údaje, poskytnuté nám prostřednictvím této webové stránky Hamé.cz může zpracovávat společnost Gate 78, s. r. o.

Každý subjekt osobních údajů, jehož osobní údaje zpracováváme, má možnost aktualizace svých osobních údajů. HAMÉ prohlašuje, že historie změn není archivována.

Společnost HAMÉ vymaže Vaše osobní údaje z databáze po obdržení žádosti na výmaz z této databáze. Žádost o vymazání záznamu je nutno zaslat na adresu: Hamé s.r.o, Na Drahách 814, 686 04 Kunovice.

Ke zpracování osobních údajů potřebuje správce zásadně souhlas subjektu údajů, pokud se nejedná o některou z výjimek taxativně stanovených v čl. 6 odst. 1 písm. b) až f) nařízení GDPR. Souhlas ke zpracování musí dát subjekt údajů písemně a je třeba, aby z něj bylo patrno, v jakém rozsahu je poskytován, komu a k jakému účelu, na jaké období a kdo jej poskytuje.

Ze souhlasu musí být zřejmé, v jakém rozsahu se poskytuje, tedy jaké osobní údaje smějí být zpracovány. Dále je třeba, aby z něho bylo patrno, kterému správci je dáván souhlas ke zpracování a vymezen jeho konkrétní účel. Souhlas musí zahrnovat také určení období, na které je dáván. Konečně je nutno, aby byl identifikován ten, kdo souhlas poskytuje. Svůj souhlas při vyplnění registrace udělujete dobrovolně.

Subjekt údajů může svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat, aniž by musel uvádět důvody, dodržovat nějakou výpovědní lhůtu apod. Přejete-li si informovat se, zda a jaké údaje o Vás zpracováváme, kontaktujte nás prosím na adrese: 
Hamé s.r.o, Na Drahách 814, 686 04 Kunovice. Tato informace bude poskytnuta bez zbytečného odkladu, a 1 x ročně bezplatně.

3. Cookies

Obecné informace o Vás jakožto o návštěvníkovi webové stránky se sbírají automaticky (jinými slovy, ne za účelem registrace) a nevyužívají se jako osobní údaje. Používané webové servery uchovávají data v předvoleném nastavení:

 • název Vašeho internetového poskytovatele služeb
 • název webové stránky, ze které jste nás navštívili
 • webové stránky, které u nás navštívíte
 • Vaši IP adresu

Tyto informace se analyzují anonymně. Používají se pouze ke zvyšování přitažlivosti, obsahu a funkcí naší webové stránky. Tam, kde dochází k přesunu dat na externí poskytovatele služeb, jsme učinili technická a organizační opatření pro zajištění sledování regulace ochrany dat.

Na webových stránkách naší společnosti používáme pouze cookies, které jsou požadovány námi poskytovanou aplikací nebo službou. Pokud se rozhodnete nevyužívat výhod těchto cookies, dočtete se ve funkci ‘help’ svého prohlížeče, jak se před těmito cookies chránit, jak přijímat nové cookies, popř. vymazat stávající cookies. Dozvíte se také, jak blokovat veškeré cookies nebo nastavit upozornění na nové cookies.  Používáme tyto typy cookies:

 1. měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách;
 2. fungování webových stránek;
 3. marketingové účely

Cookies zpracovávané za účelem uvedeným v písm. c) jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu.

HAMÉ činí příslušná technická a organizační opatření proti náhodným a záměrným manipulacím, ztrátám, poškozením nebo proti zásahu nepovolaných osob do údajů, které jste nám poskytli. Tam, kde dochází k ukládání a zpracování osobních údajů, jsou informace při přenosu šifrované, aby se zamezilo jejich zneužití třetí stranou. Naše bezpečnostní opatření jsou neustále vylepšována tak, aby odpovídala technologickému vývoji.

V případě jakýchkoliv problémů, dotazů nebo návrhů kontaktujte prosím zástupce pro oblast ochrany osobních údajů společnosti HAMÉ. Z důvodu neustálého vývoje našeho internetu je zapotřebí občasně upravit i naše prohlášení o ochraně údajů. Vyhrazujeme si proto právo kdykoliv učinit přiměřené změny. 

Pracovník odpovědný za ochranu osobních údajů: hame@hame.cz

 

Zásady zpracování cookies

 1. Správce osobních údajů, společnost Hamé s.r.o., se sídlem Na Drahách 814, 686 04 Kunovice, IČ 28213556, zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 63439, jakožto provozovatel této webové stránky, užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:
 1. měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách;
 2. fungování webových stránek;
 3. marketingové účely

Sběr cookies za účelem uvedeným v písm. a) a b) se považuje za zpracování osobních údajů.

Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu – oprávněného zájmu Správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“).

Cookies zpracovávané za účelem uvedeným v písm. c) jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu. Takové zpracování umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení.

 

 1. Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu Správce námitku dle čl. 21 Nařízení, zasláním na kontaktní adresu marketing@hame.cz. Vaše námitka bude poté vyhodnocena bezodkladně, nejpozději do 30 dní od obdržení. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.

 

 1. Vznese-li subjekt námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.

 

 1. Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu jsou posuzovány v podobě hromadného celku a pseudonymizované podobě, která umožňuje identifikaci jednotlivce jen při vynaložení značného a odborného úsilí.

 

 1. Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:
 • poskytovatelem služby Google Analytics, Google AdWords, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
 1. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
 • požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává,
 • vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně omezit zpracování,
 • požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů – Správce výmaz provede, pokud výmaz není v rozporu s platnými právními předpisy a oprávněnými zájmy Správce,
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a právo na účinnou soudní ochranu, pokud má za to, že jeho práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování jeho osobních údajů v rozporu s Nařízením.