Spoločnosť Hamé s.r.o. spracováva na týchto webových stránkach cookies potrebné na fungovanie webových stránok a pre analytické účely.

Informácie o spracovaní osobných údajov prostredníctvom cookies

Proti spracovaniu osobných údajov pre účely analitiky máte právo vzniesť námietku. Vznesenie námietky ide urobiť na tomto kontakte: marketing@hame.cz.

 

 1. Správca osobných údajov, spoločnosť Hamé s.r.o., so sídlom Na Drahách 814, 686 04 Kunovice, IČ 28213556, zapísaná na Krajskom súde v Brne, oddiel C, vložka 63439, ako prevádzkovateľ tejto webovej stránky, používa na tejto webovej stránke súbory cookies, ktoré sú tu použité za účelom:

 1. merania návštevnosti webových stránok a vytvárania štatistík týkajúcich sa návštevnosti a chovania návštevníkov na webových stránkach;

 2. fungovania webových stránok;

Zber cookies za účelom uvedeným v písm.a) a b) sa považuje za spracovanie osobných údajov. Takéto spracovanie je možné na základe zákonného dôvodu – oprávneného záujmu Správcu a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (obecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie“).

Cookies spracovávané za účelom uvedeným v písm. c) sú spracovávané na základe vášho súhlasu. Takéto spracovanie umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. a) Nariadenia.

 1. Webové stránky možno používať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie údajov o chovaní návštevníkov webu – tento režim je možný buď nastaviť v rámci nastavenia prehliadača, alebo je možné vzniesť proti takémuto zberu na základe oprávneného záujmu Správcu námietku podľa čl. 21 Nariadenia, zaslaním na kontaktnú adresu marketing@hame.cz. Vaša námietka bude potom vyhodnotená bezodkladne, najneskôr do 30 dní od obdržania. Cookies nevyhnutné pre funkčnosť webu budú uchované iba po dobu nevyhnutne potrebnú pre fungovanie webu.

 2. Pokiaľ subjekt vznesie námietku proti spracovaniu technických cookies nevyhnutných pre fungovanie webových stránok, nejde v takomto prípade zaručiť plnú funkčnosť a kompatibilitu webových stránok.

 3. Cookies, ktoré sú zbierané za účelom merania návštevnosti webu a vytvárania štatistík týkajúcich sa návštevnosti a chovania návštevníkov na webe sú posudzované v podobe hromadného celku a pseudonymizovanej podobe, ktorá umožňuje identifikáciu jednotlivca len pri vynaložení značného a odborného úsilia.

 4. Zhromaždené cookies súbory sú spracované ďalšími spracovateľmi:

 • Poskytovateľom služby Google Analytics, Google AdWords, prevádzkovanej spoločnosťou Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

 1. Zoberte, prosíme, na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo:

 • žiadať po Správcovi informácie, aké vaše osobné údaje spracováva,

 • vyžiadať si u Správcu prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť, prípadne obmedziť spracovanie,

 • požadovať po Správcovi vymazanie týchto osobných údajov – Správca vymazanie vykoná, pokiaľ vymazanie nie je v rozpore s platnými právnymi predpismi a oprávnenými záujmami Správcu,

 • podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov a právo na účinnú súdnu ochranu, pokiaľ má za to, že jeho práva podľa Nariadenia boli porušené v dôsledku spracovania jeho osobných údajov v rozpore s Nariadením.