Etický kodex

1.0 Úvod

Orkla (1) je oddaná konaniu v súlade so zodpovednými, etickými a zdravými firemnými a obchodnými zásadami a v súlade so všetkými všeobecne záväznými právnymi predpismi a verejnými nariadeniami.  Toto si vyžaduje kolektívne úsilie všetkých zamestnancov (2)

Tento Etický kódex sa uplatňuje na všetkých zamestnancov Orkla a členov rád (3) v subjektoch vlastnených spoločnosťou Orkla po celom svete. Na základe dohody sa tiež môže vzťahovať na nezávislých konzultantov, prostredníkov alebo iných, ktorí konajú v mene Orkla. Dokument poskytuje rámec pre to, čo Orkla považuje za zodpovedné správanie a definuje jednotlivé kompetencie zamestnancov prostredníctvom kombinácie všeobecných zásad a špecifických požiadaviek. Z veľkej časti je založený na základných hodnotách stanovených v Cieľoch a hodnotách Orkla a zásadách popísaných v Spoločenskej zodpovednosti v Orkla. 

Tento Etický kódex neposkytuje vyčerpávajúci prehľad toho, čo sa považuje za zodpovedné správanie. Konečná zodpovednosť za konanie v súlade všeobecne platnými právnymi predpismia etickými normami spočíva vždy na individuálnej zodpovednosti. 

2.0 Všeobecné zásady 

2.1 Dodržiavať zákony a predpisy

Všetci zamestnanci a členovia rád pri všetkých svojich aktivitách pre Orkla dodržiavajú verejné zákony a záväzné medzinárodné požiadavky.

Skupina Orkla, jednotlivé spoločnosti, zamestnanci a členovia rád vždy rešpektujú platné miestne zákony a predpisy. Okrem toho všetci zamestnanci dodržiavajú interné zásady spoločnosti. V niektorých prípadoch sú tieto zásady prísnejšie ako verejné zákony a predpisy. 

2.2 Konať v najlepšom záujme Orkla

Všetci zamestnanci a členovia rád sú lojálni a slúžia tým najlepším záujmom Orkla. 

Lojalita znamená práca na podpore najlepšieho záujmu Orkla a, v rámci verejného zákona a interných politík Orkla, dávanie priority záujmom Orkla nad inými záujmami. Na zlepšovanie tvorby hodnôt Orkla, ochranu záujmov spoločnosti a prispievanie k neustálemu zdokonaľovaniu by sme vždy mali používať náš najlepší úsudok.

2.3 Konať čestne

Všetci zamestnanci a členovia rád konajú pri svojich aktivitách pre Orkla čestne.

Osobná integrita znamená „robenie správnej veci“, a to aj vtedy, keď nás nikto nesleduje. Vždy sme čestní, pravdiví a spoľahliví. Mali by sme konať v súlade so základnými hodnotami Orkla, ako sú popísané v Cieľoch a hodnotách Orkla, a podporovať tieto hodnoty zodpovedným konaním smerom ku kolegom, obchodným spoločníkom a ľudskej spoločnosti ako celku. 

2.4 Konať s rešpektom a záujmom o druhých a životné prostredie

Všetci zamestnanci a členovia rád zaobchádzajú s inými ľudskými bytosťami a životným prostredím s patričným záujmom. 

Orkla podporuje firemnú kultúru charakterizovanú rešpektom a záujmom o druhých ľudí, ich majetok a životné prostredie. Mali by sme sa správať takým spôsobom, ktorý inšpiruje dôveru tak pri spolupráci s kolegami, ako aj pri interakcii s dodávateľmi, zákazníkmi, inými obchodnými partnermi alebo orgánmi. 

3.0 Osobitné zásady

3.1 Chrániť majetok a povesť Orkla

Všetci zamestnanci a členovia rád chránia majetok, aktíva a povesť Orkla.

Povesť Orkla a jej spoločností je dôležitá pre našu schopnosť dosahovať úspech. Zamestnanci a členovia rád sa vyhýbajú aktivitám alebo správaniu, ktoré by mohli poškodiť povesť Orkla.

Všetci zamestnanci konajú zodpovedne a s opatrnosťou s cieľom ochrany budov, strojov, zariadení a iného majetku pred zneužívaním, krádežou, poškodením alebo zničením. Duševné vlastníctvo, ako sú patenty, dizajny, obchodné známky, receptúry, know-how, nápady a informácie sa chránia tiež. Majetok a aktíva Orkla sa nesmú používať na vlastné účely zamestnancov, ak to nie je schválené poverenými pracovníkmi. 

3.2 Prispievať k realizácii vízie Orkla v oblasti životného prostredia, zdravia a bezpečnosti

Všetci zamestnanci prispievajú k dosahovaniu vízie Orkla spočívajúcej v nulovom poškodzovaní ľudí, životného prostredia a ľudskej spoločnosti. 

Zamestnanci pomáhajú realizovať túto víziu spoluprácou s manažmentom, dodržiavaním zásad Orkla v oblasti životného prostredia, zdravia a bezpečnosti a používaním zdravého úsudku.  Zamestnanci upovedomujú svojho bezprostredného nadriadeného o dôležitých otázkach týkajúcich sa zdravia a bezpečnosti na pracovisku, zdravia spotrebiteľov alebo dopadu aktivít spoločnosti na životné prostredie. Vyzývame zamestnancov, aby poskytovali priamu spätnú väzbu kolegom v otázkach životného prostredia, zdravia a bezpečnosti na základe zásady „Ďakujeme za vašu starostlivosť!“

3.3 Vyhýbať sa diskriminácii a obťažovaniu

Všetci zamestnanci sa vyhýbajú správaniu, ktoré sa môže považovať za diskrimináciu alebo obťažovanie.

Orkla sa zameriava na pracovisko charakterizované diverzitou a antidiskrimináciou. Na dosahovanie tohto cieľa všetci zamestnanci pristupujú ku kolegom, zákazníkom a obchodným partnerom a ostatným s rešpektom.  Zamestnanci sa vyhýbajú akejkoľvek forme obťažovania alebo iného správania smerom ku kolegom alebo obchodným spoločníkom, ktoré sa môže považovať za ohrozujúce alebo degradujúce. Nesmie dochádzať k žiadnej diskriminácii (na základe pohlavia, sexuálnej orientácie, veku, národnosti alebo náboženskej viery), ktorá porušuje platnéprávne predpisy. Zamestnanci by taktiež mali byť citliví voči kultúrnym rozdielom a mať k nim rešpekt. 

3.4 Zaobchádzať s obchodnými informáciami starostlivo

Všetci zamestnanci a členovia rád zaobchádzajú s informáciami o Orkla s príslušnou starostlivosťou a s neverejnými informáciami zaobchádzajú dôverne. 

Dôveryhodný vzťah so zákazníkmi, obchodnými partnermi, kolegami a ľudskou spoločnosťou je založený na angažovaní sa v dialógu a zdieľaní perspektív. Súčasne, zverejňovanie dôverných informácií môže poškodzovať podnikanie a povesť spoločnosti Orkla. Za dôverné informácie vo všeobecnosti považujeme informácie, ktoré nie sú, alebo by nemali byť, známe verejnosti. Príkladmi takýchto informácií sú obchodné plány, rozpočty, marketingové a predajné programy, receptúry, dizajnové špecifikácie, záznamy o zákazníkoch a pod. Zamestnanci a členovia rád nikdy nezverejňujú dôverné informácie nikomu mimo spoločnosti, ak takéto zverejnenie nie je výslovne dovolené povereným nadriadeným alebo sa nevyžaduje zákonom. 

Informácie o Orkla, ktoré sa nestali verejnými, sa považujú za vlastníctvo spoločnosti Orkla. V dôsledku uvedeného povinnosť nezverejňovania pokračuje bez časového obmedzenia aj po ukončení pracovného pomeru alebo výkonu funkcie ako člena rady.

3.5 Vyhýbať sa konfliktu záujmov

Všetci zamestnanci a členovia rád sú lojálni voči Orkla vyhýbaním sa akémukoľvek konfliktu záujmov.

Zamestnanci a členovia rád sa nesnažia získať výhody pre seba alebo iných, ktoré sú nenáležité alebo môžu poškodzovať záujmy Orkla. Nikto by sa nemal zúčastňovať alebo usilovať o ovplyvňovanie rozhodnutia, ak toto môže viesť ku skutočnému alebo domnelému konfliktu záujmov. Zvláštna pozornosť by sa mala venovať situáciám, kedy zamestnanec alebo člen rady majú osobný záujem v danej záležitosti, či už ekonomický alebo iný, a to priamo alebo prostredníctvom niekoho, s kým sú v blízkom vzťahu.

Zamestnanci alebo členovia rád neprijímajú úlohy mimo Orkla bez oznámenia svojmu bezprostrednému nariadenému (4). Úlohy nesmú byť v konflikte so záujmami Orkla. Malo by sa uskutočniť starostlivé posúdenie s cieľom vyhnutia sa aktivitám, ktoré sa môžu vnímať ako poskytovanie výhod konkurencii, dodávateľovi alebo iným zúčastneným stranám na úkor Orkla. Zamestnanci alebo členovia rád nesmú uvádzať na trh výrobky alebo služby, ktoré priamo konkurujú obchodným aktivitám alebo záujmom Orkla.

Zamestnanci alebo členovia rád, ktorí sa dozvedia o potenciálnom alebo neakceptovateľnom konflikte záujmov, bez meškania upovedomia svojho bezprostredného nadriadeného. 

3.6 Používať písomné dohody 

Dohody Orkla so zamestnancami, dodávateľmi, zákazníkmi a obchodnými partnermi sa spravidla uzatvárajú v písomnej podobe a náležite archivujú. 

Všetky spoločnosti skupiny Orkla pravidelne uzatvárajú dohody a tieto obchodné dohody sú nevyhnutne dôležité pre úspech spoločnosti. Pri ústnych dohodách je problém s overením a niekedy môžu viesť k podozreniam, že sakoná nezákonne alebo neeticky. Preto všetky dohody uzatvorené zo strany ľubovoľnej spoločnosti Orkla sú spravidla v písomnej podobe a dohody sa riadne archivujú. 

3.7 Byť presný v účtovníctve

Finančné záznamy Orkla musia byť vždy presné. 

Finančné záznamy sú nevyhnutné pre riadenie podnikania a na plnenie záväzkov skupiny voči zúčastneným stranám. Preto je Orkla je oddaná dodržiavaniu úplnej presnosti vo všetkých finančných záznamoch. Zamestnanci zainteresovaní vo finančných transakciách alebo účtovníctve zabezpečujú, aby všetky transakcie boli úplne a presne zadokumentované a zaznamenané v súlade s platnými právnymi predpismi, dobrou účtovnou praxou a internými požiadavkami. Nepravdivé alebo zavádzajúce záznamy nie sú za žiadnych okolností prijateľné.

3.8 Nikdy sa nezapájať do korupcie alebo úplatkárstva

Všetci zamestnanci a členovia rád sa zdržiavajú korupcie a úplatkárstva vo všetkých podobách.

Zamestnanci Orkla a členovia rád sa nesmú angažovať v akejkoľvek forme úplatkárstva alebo korupcie. Táto požiadavka je založená na protikorupčnej legislatíve, ktorú musia dodržiavať všetky spoločnosti Orkla a uplatňuje sa na všetky aktivity Orkla po celom svete. Jednotlivci zúčastnení v korupčných činoch môžu niesť občiansku a trestnú zodpovednosť. Korupčné aktivity sa tvrdo trestajú súdom a jednotlivci, ktorí sú uznaní vinnými z porušovania zákona, môžu byť potrestaní odňatím slobody. Ak sa v súvislosti s prácou pre Orkla vyskytne podozrivá situácia, zamestnanci by okamžite mali vyhľadať radu nadriadeného, čo sa týka jej zvládnutia legálnym spôsobom. Takéto diskusie sú dôležitou súčasťou úsilia spoločnosti pri zabraňovaní korupcii a úplatkárstvu. 

Poskytovanie alebo prijímanie zdvorilostných darov je povolené za podmienky, že tieto majú minimálnu ekonomickú hodnotu, nie sú časté a za daných okolností jasne náležité. Nie je dovolené dávať alebo prijímať hotovosť alebo dary za poskytnutie láskavosti. Dary sa nesmú dávať v kontexte alebo takým spôsobom, ktorý by mohol dávať dôvod na podozrenie, že príjemca si ponechá takýto dar alebo výhodu skryté pred svojím nadriadeným. Napr. dary by sa mali adresovať na pracovnú adresu príjemcu v príslušnom právnom alebo verejnom subjekte. 

Podujatia pre zákazníkov musia mať vždy konkrétny a relevantný obchodný účel a môžu sa akceptovať iba vtedy, ak sú odôvodnené a náležité z hľadiska hodnoty a častosti.  Tá istá zásada sa uplatňuje na účasť na takýchto podujatiach organizovaných inými, pričom dopravu a ubytovanie platí Orkla. Zamestnanci alebo členovia rád, ktorým boli poskytnuté alebo ktorí prijali dary alebo láskavosť bezodkladne upovedomia svojho bezprostredného nadriadeného, ktorí určí, či takýto dar treba alebo netreba vrátiť.  

3.9 Konať v spravodlivej hospodárskej súťaži

Zamestnanci prispievajú k spravodlivej konkurencii v súlade so zákonmi o hospodárskej súťaži.

Orkla vždy konkuruje na trhu vzhľadom na platný zákon o hospodárskej súťaži, antitrustové zákony a zákony na kontrolu trhu a v súlade s nimi. Zamestnanci, ktorí sú zainteresovaní v marketingových, predajných, nákupných alebo logistických činnostiach, musia zabezpečiť, aby boli oboznámení s platnými zákonmi a internými pravidlami týkajúcimi sa marketingu a predaja. Ďalšie usmernenie pozrite v Príručke Orkla pre hospodársku súťaž a v prípade pochybností konzultujte Oddelenie právnych záležitostí Orkla ASA.  

3.10 Nikdy sa nezapájať do insider tradingu

Zamestnanci a členovia rád sa musia zdržať insider tradingu.

Zamestnanci a členovia rád nesmú obchodovať, ani dávať rady iným o obchodovaní s cennými papiermi Orkla alebo iných spoločností kótovaných na burze na základe neverejných informácií získaných v pre Orkla, ktoré, ak sú verejne známe, môžu ovplyvniť cenu cenných papierov.  

Ak zamestnanec alebo člen rady je v pochybnostiach, čo sa týka aplikovania alebo interpretovania požiadaviek Orkla alebo verejných zákonov v oblasti insider tradingu, treba konzultovať s Oddelením právnych záležitostí Orkla ASA.

3.11 Nikdy sa nezapájať do prania špinavých peňazí

Zamestnanci a členovia rád sa žiadnym spôsobom nesmú zapájať do prania špinavých peňazí.

Pranie špinavých peňazí sa definuje ako opatrenia implementované s cieľom dosiahnutia toho, aby peniaze, ktoré boli získané kriminálnou činnosťou, vyzerali akoby boli zarobené zákonným spôsobom. Pranie špinavých peňazí je zakázané zákonom a Orkla ho nebude tolerovať. Ak by si nejaký zamestnanec povšimol aktivity, ktoré môžu poukazovať na to, že pranie peňazí sa uskutočňuje alebo bolo uskutočňované v súvislosti s aktivitami spoločnosti, zamestnanec bezodkladne oznámi svoju obavu Orkla. 

To isté sa uplatňuje na opatrenia so zámerom špekulovať v oblasti nezistenia nelegálnych alebo nelojálneho krátenia daní, ciel alebo iných poplatkov. 

3.12 Povedať nie nákupu sexuálnych služieb

Zamestnanci a členovia rád sa zdržiavajú nákupu sexuálnych služieb pri reprezentovaní Orkla. 

Nákup sexuálnych služieb je v niektorých krajinách zakázaný zákonom. Dokonca aj v krajinách bez zákonnej prohibície Orkla nedovoľuje takéto činnosti v spojitosti s prácou alebo úlohami skupiny. Týmto spôsobom Orkla tiež prispieva k úsiliu v oblasti boja proti obchodovaniu s ľuďmi, ktoré je porušovaním ľudských práv.

3.13 Drogy a alkohol

Zamestnanci a členovia rád nesmú pracovať pod vplyvom omamných látok a/alebo alkoholu.  

Užívanie omamných látok vo väčšine krajín zakazuje zákon. Orkla neakceptuje užívanie omamných látok v spojitosti s prácou. Toto sa tiež vzťahuje na prácu na úlohách a obchodných cestách pre Orkla. Alkohol však môže byť podávaný ako súčasť firemnej pohostinnosti alebo podujatí spoločnosti za podmienky, že konzumácia je mierna a za podmienky, že toto nie je spojené s obsluhou strojov, riadením vozidiel alebo inou prácou, ktorá je nezlučiteľná s konzumáciou alkoholu. 

4.0 Dodržiavanie a implementácia

4.1 Povinnosť dodržiavať 

Každý zamestnanec Orkla a člen rady má osobnú zodpovednosť za dodržiavanie všetkých požiadaviek špecifikovaných v tomto Etickom kódexe. Zamestnanci a členovia rád nekonajú (alebo nevyzývajú) druhých, aby konali v rozpore s Etickým kódexom. Táto požiadavka sa uplatňuje aj vtedy, keď sa porušenie zásady môže javiť v záujme Orkla. 

Akákoľvek neistota, vzhľadom na to, či je konkrétna aktivita v súlade so zásadami tohto Etického kódexu by sa mala, pokiaľ je to možné, vydiskutovať dopredu, v prvom rade s bezprostredným nadriadeným. Orkla verí v diskusie o zodpovednom správaní prebiehajúce spôsobom, ktorý je orientovaný na zlepšovanie a má neformálny charakter. Napriek tomu porušenie požiadaviek stanovených v tomto Etickom kódexe môže viesť k interným disciplinárnym opatreniam a vo vážnych prípadoch k prepusteniu alebo dokonca k trestnému stíhaniu. 

4.2 Informátorstvo

Pozorovanie správania, ktoré je nezákonné alebo predstavuje porušenie zásad tohto Etického kódexu by sa malo oznamovať buď ústne alebo písomne bezprostrednému nadriadenému zamestnanca. Ak je pre zamestnanca problémom uskutočniť oznámenie svojmu bezprostrednému nariadenému, svoje oznámenie môže adresovať riaditeľovi Oddelenia ľudských zdrojov spoločnosti alebo riaditeľovi Interného auditu firmy Orkla ASA. 

Ak si to zamestnanec želá, oznámenie môže byť uskutočnené dôverným alebo dokonca anonymným spôsobom. Všetky osoby, ktoré dostali takéto dôverné oznámenie alebo informácie o takomto oznámení, udržiavajú informácie striktne v dôvernosti, aby chránili príslušného zamestnanca. Akékoľvek oznámenie týkajúce sa nezákonných aktivít alebo porušenia tohto Etického kódexu sa berie vážne a náležite vyšetruje. Orkla neakceptujte akúkoľvek odvetu voči zamestnancom alebo členom rád, ktorí v dobrej viere oznámili porušenie (alebo podozrenie z porušenia) platného zákona alebo zásad v tomto Etickom kódexe.  Zamestnanec alebo člen rady, ktorý má pocit, že jeho oznámenie bolo akýmkoľvek spôsobom použité proti nemu niekým v Orkla, môže toto oznámiť svojmu bezprostrednému nadriadenému alebo priamo riaditeľovi Interného auditu firmy Orkla ASA. Riaditeľ Interného auditu firmy Orkla ASA je nezávislý od líniovej organizácie Orkla a podáva správy priamo buď výboru pre audit Orkla ASA správnej rady, alebo firemnému zhromaždeniu Orkla ASA.

Udavač, Št-bák: https://report.whistleb.com/sk/orkla 

4.3 Implementácia a monitorovanie

Zodpovednosť za implementáciu tohto Etického kódexu v každej spoločnosti je kompetenciou generálneho riaditeľa v spolupráci s riadteľom alebo oddelením ľudských zdrojov. Etický kódex sa distribuuje všetkým zamestnancom, riadiacim pracovníkom a členom rád. Na Etický kódex sa tiež odkazuje v zamestnaneckých zmluvách spoločnosti a v Personálnej príručke.

Všetci zamestnanci, riadiaci pracovníci a členovia rád si musia starostlivo prečítať tento Etický kódex. Takisto sa musia zúčastňovať školenia poskytovaného zo strany Orkla a/alebo jednotlivou spoločnosťou.

Orkla ASA je zodpovedná za aktualizáciu tohto Etického kódexu a za vypracovanie príslušného podporného materiálu a môže takisto pomáhať spoločnostiam pri školení v oblasti budovania povedomia. Stav aktivít spoločností týkajúcich sa tohto Etického kódexu sa každoročne podrobuje revízii ako súčasť zasadnutí rady  pre oblasť podnikania a podávania správ Orkla v oblasti trvalej udržateľnosti.

Tento Etický kódex je formuláciou určitých základných zásad, ktoré sa uplatňujú na správanie zamestnancov a členov rád. Nevytvára žiadne zákonné práva pre zákazníka, dodávateľa, konkurenciu, akcionára alebo akúkoľvek inú tretiu stranu.

5.0 Schválenie

Etický kódex bol schválený správnou radou Orkla ASA dňa 15. decembra 2011. 

 

(1) Pod pojmom „Orkla“ sa v tomto Etickom kódexe zamestnancov rozumie celá skupina spoločností Orkla, t. j. Orkla ASA a jej dcérske spoločnosti. 

(2) Pod pojmom „zamestnanci“ sa v tomto Etickom kódexe rozumejú všetci zamestnanci a riadiaci pracovníci v Orkla ASA a jej dcérskych spoločnostiach. 

(3) Pod pojmom „členovia rady“ sa rozumejú členovia správnej rady Orkla ASA a členovia interných rád spoločnosti.  

(4) Členovia rád by mali konzultovať s predsedom rady.