Informácie o spracovaní osobných údajov prostredníctvom cookies

1.Pravidlá použitia internetových stránok

Internetové stránky prevádzkované pod doménovým menom www.hame.sk (ďalej iba „internetové stránky) boli vytvorené a sú prevádzkované spoločnosťou Orkla Foods Česko a Slovensko a.s., IČO: 14803691, so sídlom Mělnická 133, 277 32 Byšice, zapísanou v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe v oddiele B, vložka 605 (ďalej iba „Orkla Foods Česko a Slovensko“ alebo „my“).

Tieto pravidlá použitia internetových stránok (ďalej iba „Pravidlá“) stanovujú podmienky, za ktorých môžete naše internetové stránky používať. Vstupom na naše internetové stránky a ich používaním beriete tieto Pravidlá na vedomie a súhlasíte s nimi. Pokiaľ s týmito Pravidlami nesúhlasíte, nepoužívajte, prosím, naše internetové stránky.

Duševné vlastníctvo

Internetové stránky a všetok ich obsah pozostávajúci z textov, vyobrazení, grafiky, zvukov, animácií a videozáznamov vrátane obchodných log a značiek, ako aj usporiadania internetových stránok, sú vo výlučnom vlastníctve Orkla Foods Česko a Slovensko (alebo boli použité so súhlasom príslušného vlastníka) a sú chránené právnymi predpismi na ochranu duševného vlastníctva, najmä zákonom č. 121/2000 Zb. o autorskom práve, o právach súvisiacich s právom autorským a o zmene niektorých zákonov (autorský zákon), v znení neskorších predpisov.

Akékoľvek použitie, vyťažovanie či zužitkovanie internetových stránok a ich obsahu bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané, s výnimkou ich použitia pre osobnú potrebu, ktorého účelom nie je dosiahnutie priameho alebo nepriameho hospodárskeho alebo obchodného prospechu.

Vylúčenie zodpovednosti

V rámci našich možností sa usilujeme o zaistenie presnosti a platnosti informácií uverejnených na internetových stránkach. Nemôžeme však garantovať presnosť, správnosť (vecnú aj časovú) a úplnosť informácií uverejnených na internetovej stránke. Vyhradzujeme si právo obsah internetových stránok kedykoľvek upraviť, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia. Pre overenie aktuálnosti informácií nás môžete kontaktovať prostredníctvom e-mailu: vitana@orkla.cz.

Hoci používame dôkladné opatrenia na ochranu pred vírusmi a inými škodlivými elementmi, nemožno vzhľadom na povahu internetu zaistiť, že vaša návšteva internetových stránok nebude ničím narušená a bude úplne bez rizika.

Nenesieme teda žiadnu zodpovednosť:

 • za akúkoľvek nepresnosť či vynechanie informácií uverejnených na internetových stránkach alebo na ďalších stránkach, ktoré sú dostupné prostredníctvom našich internetových stránok;
 • za akékoľvek narušenie internetovej stránky či akýkoľvek výskyt chýb;
 • za akúkoľvek ujmu spôsobenú neoprávneným konaním tretej strany, ktoré zapríčinilo zmenu informácií uverejnených na internetovej stránke;

všeobecne za akúkoľvek priamu alebo nepriamu ujmu vzniknutú v súvislosti s (i) používaním internetovej stránky alebo (ii) nemožnosťou používať internetovú stránku.

Používateľ berie na vedomie toto vylúčenie zodpovednosti a skutočnosť, že používa internetovú stránku a jej obsah na svoju vlastnú zodpovednosť.

2.Zásady ochrany osobných údajov

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť Orkla Foods Česko a Slovensko a.s., IČO: 14803691, so sídlom Mělnická 133, 277 32 Byšice, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe v oddiele B, vložka 605 (ďalej iba „Orkla Foods Česko a Slovensko“ alebo „my“).

Orkla Foods Česko a Slovensko rešpektuje súkromie všetkých osôb a dbá na ochranu ich osobných údajov. Zaviazali sme sa zaviesť vhodné opatrenia na zabezpečenie ochrany, dôvernosti a zabezpečenie všetkých osobných údajov, ktoré získavame od dotknutých osôb, a vykonávať ich spracovanie v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej iba „GDPR“).

Cieľom týchto zásad ochrany osobných údajov (ďalej iba „Zásady“) je informovať vás o tom, akým spôsobom môžeme spracovávať vaše osobné údaje. Nájdete tu aj informácie o vašich právach v súvislosti so spracovaním osobných údajov.

Tým, že nám poskytnete svoje osobné údaje, akceptujete tieto Zásady a beriete na vedomie, že môžeme spracovávať vaše osobné údaje nižšie uvedeným spôsobom a na nižšie uvedené účely. Pokiaľ s týmito Zásadami nesúhlasíte, neposkytujte nám, prosím, svoje osobné údaje.

Tieto Zásady neplatia pre iné internetové stránky, obchodných partnerov ani pre iné tretie strany, a to ani v prípade, že by ich internetové stránky boli prepojené s našou internetovou stránkou. Nepreberáme žiadnu zodpovednosť alebo záruku za ich zásady alebo spracovanie vašich osobných údajov. Odporúčame vám, aby ste si pred tým, než poskytnete svoje osobné údaje akýmkoľvek prepojeným alebo odkazovaným internetovým stránkam, preštudovali zásady ochrany osobných údajov a zásady používania súborov cookie týchto stránok.

Tieto Zásady sa skladajú z nasledujúcich častí:
 • Čo sú osobné údaje

 • Aké osobné údaje o vás zhromažďujeme a ako ich využívame?

 • Odovzdávanie informácií. Kto sú príjemcovia vašich osobných údajov?

 • Odovzdávajú sa vaše osobné údaje mimo EÚ, resp. EHP?

 • Zabezpečenie zhromaždených údajov a uchovávanie údajov

 • Zhromažďovanie a spracovanie osobných údajov detí

 • Vaše práva

 • Zásady používania súborov cookie

 • Widgety sociálnych sietí a iných aplikácií

 • Zmeny týchto Zásad

 • Kontaktujte nás

Čo sú osobné údaje?

Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe (dotknutej osobe), ako je napr. meno, priezvisko, dátum narodenia, e-mailová adresa, telefónne číslo a pod.

Aké osobné údaje o vás zhromažďujeme a ako ich využívame?

Zhromažďujeme iba také osobné údaje, ktoré nám sami dobrovoľne poskytnete alebo ktoré získame prostredníctvom našich internetových stránok alebo prostredníctvom písomnej či telefonickej komunikácie s vami. Zhromažďujeme a spracovávame iba osobné údaje, ktoré sú relevantné, primerané a obmedzené na nevyhnutný rozsah vo vzťahu k účelu, pre ktorý sú spracovávané. Robíme všetky rozumné kroky pre to, aby sme zaistili presnosť, úplnosť, a kde je to potrebné, aktuálnosť vašich osobných údajov.

Osobné údaje, ktoré o vás zhromažďujeme, môžu zahŕňať:
 1. vaše identifikačné a adresné údaje (napr. meno, priezvisko, bydlisko);
 2. vaše kontaktné údaje (napr. kontaktná adresa, e-mail a telefón);
 3. životopisné údaje (napr. informácie o predchádzajúcom zamestnaní, informácie o vzdelaní);
 4. údaje súvisiace s vašou reklamáciou, sťažnosťou či podnetom;
 5. elektronické údaje (napr. IP adresa, súbory cookie);
 6. ďalšie údaje, ktoré nám odovzdáte alebo ktoré zhromaždíme v súvislosti s poskytovaním dohodnutých služieb.

Účely spracovania môžu byť najmä tieto (pri každom účele spracovania uvádzame aj jeho právny základ spracovania):

Účel spracovania

Právny základ spracovania

Na vybavenie vašej reklamácie

Plnenie zmluvy, plnenie našej právnej povinnosti (čl. 6 ods. 1 písm. b) a c) GDPR)

K odpovedi na vaše otázky, podnety alebo sťažnosti

Oprávnený záujem k poskytovaniu našich služieb a zabezpečenie spokojnosti našich zákazníkov; plnenie zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. f) a b) GDPR)

Dodržanie našej právnej povinnosti stanovenej všeobecne záväzným právnym predpisom

Plnenie našej právnej povinnosti (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

Na vyhodnotenie vašej žiadosti o zamestnanie prostredníctvom sekcie Kariéra na internetových stránkach a aby sme vás mohli kontaktovať telefonicky alebo e-mailom

Plnenie zmluvy, rokovania o uzavretí (pracovnej) zmluvy uskutočnenej na váš návrh, náš oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. b) a f) GDPR)

Vedenie evidencie uchádzačov o zamestnanie po skončení výberového konania

Váš súhlas (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR)

Ochrana práv, oprávnených záujmov a majetku spoločnosti Orkla Foods Česko a Slovensko

náš oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR)

Na zasielanie informácií o našich ponukách, novinkách, udalostiach (newslettery a iné publikácie).

Váš predchádzajúci súhlas alebo náš oprávnený záujem na účely priameho marketingu (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR alebo čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR)

Na vyhodnotenie využitia našich stránok a na zlepšenie ich obsahu

Váš súhlas (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR)

Pokiaľ nám k tomu udelíte súhlas, môžeme vaše osobné údaje spracovávať na účely uvedené v takom súhlase. Udelenie takého súhlasu je úplne dobrovoľné a jeho neudelenie nemôže mať pre vás žiadne nepriaznivé následky.

Váš súhlas (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR)

Poskytnutie osobných údajov spracovávaných s cieľom dodržiavania právnych povinností Orkla Foods Česko a Slovensko je zákonnou požiadavkou a máte povinnosť nám takéto osobné údaje poskytnúť. Bez poskytnutia týchto údajov nie sme schopní plniť naše povinnosti podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

Pri osobných údajoch, ktoré požadujeme na plnenie zmluvy s vami alebo s cieľom našich oprávnených záujmov, nemáte zákonom uloženú povinnosť nám tieto osobné údaje poskytnúť, poskytnutie osobných údajov je úplne dobrovoľné. Bez poskytnutia osobných údajov vám však nemôže poskytnúť požadované služby (vôbec alebo v požadovanej kvalite). V prípade spracovania osobných údajov na základe vášho súhlasu je poskytnutie osobných údajov taktiež úplne dobrovoľné. Ste oprávnení poskytnutie súhlasu odmietnuť alebo už udelený súhlas kedykoľvek odvolať bez akýchkoľvek negatívnych dopadov na váš vzťah s nami.

Vaše osobné údaje nepredáme ani neprenajmeme žiadnej tretej strane.

Odovzdávanie informácií. Kto sú príjemcovia vašich osobných údajov?

Vaše osobné údaje odovzdávame iba oprávneným príjemcom v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

Vaše osobné údaje môžeme odovzdávať príslušným orgánom verejnej moci a ďalším príjemcom, ktorým sme povinní odovzdávať vaše osobné údaje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Títo príjemcovia budú vaše osobné údaje spracovávať ako samostatní prevádzkovatelia nezávisle od nás.

Ďalej sme oprávnení odovzdávať vaše osobné údaje osobám, ktoré pre nás osobné údaje spracovávajú ako sprostredkovatelia a s ktorými máme uzavretú zmluvu o spracovaní osobných údajov. Ide napr. o externých dodávateľov podieľajúcich sa na službách, ktoré vám poskytujeme. Títo dodávatelia konajú iba na základe našich pokynov, majú prístup k vašim osobným údajom iba v rozsahu potrebnom pre dosiahnutie účelu, na ktorý boli zhromaždené, a sú viazaní rovnakými povinnosťami týkajúcimi sa zabezpečenia a dôvernosti ako my. Aktuálny zoznam sprostredkovateľov si môžete vyžiadať na adrese privacy@orkla.cz.

Na základe oprávneného záujmu Orkla Foods Česko a Slovensko môžu byť vaše osobné údaje sprístupnené v rámci skupiny Orkla na vnútorné administratívne účely. Skupinou Orkla sa rozumie spoločnosť ORKLA ASA, so sídlom na adrese 0277 OSLO, Drammensveien 149A, Nórske kráľovstvo, registračné číslo: 910747711, a jej dcérske alebo ňou ovládané spoločnosti.

 

Sú vaše osobné údaje odovzdávané mimo EÚ, resp. EHP?

Vzhľadom na to, že Orkla pôsobí v mnohých krajinách, môžu byť vaše osobné údaje sprístupnené príjemcom v krajinách mimo Európskej únie (EÚ), resp. mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), alebo môžu byť do krajín mimo EHP odovzdané alebo v nich uložené. V týchto krajinách môže byť právna úroveň ochrany osobných údajov nižšia ako v rámci EHP. V takom prípade zaistíme, aby vaše osobné údaje boli spracovávané pri dodržaní príslušných záruk (napr. uzavretím štandardných zmluvných doložiek s príjemcom osobných údajov).

Niektoré krajiny mimo EHP boli schválené Európskou komisiou, ako krajiny poskytujúce v podstate rovnocennú ochranu, akú zaručujú predpisy o ochrane osobných údajov v EHP. Pri odovzdávaní osobných údajov do takýchto krajín nie sú vyžadované žiadne ďalšie právne záruky (zoznam týchto krajín nájdete Tu). V prípade krajín, ktoré takto schválené neboli, vás môžeme požiadať o súhlas s odovzdaním vašich osobných údajov alebo ich odovzdáme podľa štandardných zmluvných doložiek schválených Európskou komisiou. To neplatí, pokiaľ nám platné právne predpisy o ochrane osobných údajov umožňujú vykonať takéto odovzdanie bez týchto krokov.

Zabezpečenie zhromaždených údajov a uchovávanie údajov

Na ochranu vašich údajov pred neoprávnenými osobami a proti nezákonnému spracovaniu, náhodnej strate, zničeniu a poškodeniu, a to online aj offline, používame prísne fyzické, elektronické a administratívne bezpečnostné opatrenia.

Vaše osobné údaje budeme uchovávať iba v čase, ktorý je nevyhnutný vzhľadom na účel ich spracovania. Používame nasledujúce kritériá pre stanovenie obdobia spracovania osobných údajov:

 1. v prípade spracovania osobných údajov s cieľom dodržiavania našich právnych povinností budeme vaše osobné údaje spracovávať počas trvania našej príslušnej právnej povinnosti;
 2. v prípade spracovania osobných údajov na základe právneho titulu plnenia zmluvy (resp. z dôvodu vykonania príslušných krokov na vašu žiadosť pred uzavretím zmluvy) budeme vaše osobné údaje spracovávať počas trvania príslušného zmluvného vzťahu medzi vami a nami;
 3. v prípade spracovania osobných údajov na základe našich oprávnených záujmov budeme vaše osobné údaje spracovávať počas trvania nášho príslušného chráneného záujmu. S cieľom ochrany našich práv budeme napr. spracovávať vaše osobné údaje aj po zániku záväzkov z uzavretej zmluvy, a to do konca 5. kalendárneho roku po takom zániku záväzku. V prípade začatia a trvania súdneho, správneho alebo iného konania, v ktorom budú riešené naše práva či povinnosti voči vám, však spracovanie neskončí pred ukončením takého konania;
 4. osobné údaje spracovávané na základe vášho súhlasu budeme spracovávať do chvíle, než udelený súhlas odvoláte (ak nestanovíme pri získavaní vášho súhlasu kratšie obdobie spracovania).

Zhromažďovanie a spracovanie osobných údajov detí

Ak ste mladší ako 15 rokov a chcete nám prostredníctvom našich internetových stránok udeliť súhlas so spracovaním vašich osobných údajov (napr. prihlásením na odber nášho newslettera), požiadajte, prosím, vašich rodičov, opatrovníkov či iných zákonných zástupcov o schválenie takéhoto kroku, a to pred tým, než nám poskytnete nejaké osobné údaje.

 

Vaše práva

V súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov máte v súlade s právnymi predpismi na ochranu osobných údajov nižšie uvedené práva. Vezmite, prosím, na vedomie, že na výkon týchto práv sa môžu vzťahovať určité výnimky, a preto ich nemusí byť možné uplatniť vo všetkých situáciách. V prípade, že uplatníte svoje práva a vaša žiadosť bude uznaná za oprávnenú, prijmeme požadované opatrenia bez zbytočného odkladu, najneskôr do jedného mesiaca (v dôvodných prípadoch je možné túto lehotu predĺžiť až o ďalšie dva mesiace).

Ak chcete uplatniť svoje práva ako dotknutej osoby vo vzťahu k osobným údajom, ktoré o vás spracovávame, môžete sa na nás obrátiť prostredníctvom e-mailovej adresy privacy@orkla.cz. Pri uplatnení vašich práv môžeme požadovať, aby ste nám vhodným spôsobom preukázali svoju totožnosť. Ide o preventívne bezpečnostné opatrenie, ktorého cieľom je zamedziť neoprávneným osobám v prístupe k vašim osobným údajom.

 • Právo na informácie

Máte právo byť stručným, transparentným, zrozumiteľným a ľahko prístupným spôsobom informovaní o tom, akým spôsobom sú vaše osobné údaje spracovávané.

 • Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo získať od nás potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, sú alebo nie sú spracovávané, a ak je to tak, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom (vrátane súvisiacich informácií) a ich kópiu.

 • Právo na opravu

Môžete nás požiadať o opravu nepresných osobných údajov. Tiež môžete požadovať doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj poskytnutím dodatočného vyhlásenia.

 • Právo na výmaz

Môžete nás požiadať o výmaz spracovávaných osobných údajov; a to za podmienok uvedených v článku 17 GDPR. Vezmite, prosím, na vedomie, že v niektorých prípadoch toto právo nie je možné uplatniť a vaše údaje môžeme naďalej uchovávať.

 • Právo na obmedzenie spracovania

V určitých prípadoch môžete požadovať, aby sme obmedzili vykonávané spracovanie (napr. do chvíle vyriešenia vašich námietok).

 • Právo na prenosnosť údajov

Môžete nás požiadať, aby sme vám alebo tretej osobe odovzdali osobné údaje, ktoré o vás spracovávame v elektronickej podobe na základe zmluvy alebo vášho súhlasu.

 • Právo odvolať súhlas

Pokiaľ je spracovanie osobných údajov založené na vašom súhlase, môžete taký súhlas kedykoľvek odvolať a zabrániť tak ďalšiemu spracovaniu na účel uvedený v danom súhlase. Odvolaním súhlasu však nebude dotknutá zákonnosť spracovania v období pred jeho odvolaním.

 • Právo vzniesť námietku

Pokiaľ spracovávame vaše osobné údaje na základe našich oprávnených záujmov, máte právo vzniesť námietku proti takémuto spracovaniu. Môžeme však preukázať, že na našej strane sú závažné oprávnené dôvody na ďalšie spracovanie.

Pokiaľ sú vaše osobné údaje spracovávané na účely priameho marketingu, máte právo vzniesť kedykoľvek námietku proti spracovaniu týchto údajov. Pokiaľ vznesiete námietku proti spracovaniu na účely priameho marketingu, nebudú už osobné údaje na tieto účely spracovávané.

 • Právo podať žiadosť o nápravu a právo vzniesť sťažnosť

Pokiaľ sa domnievate, že vaše osobné údaje sú spracovávané v rozpore s právnymi predpismi, obráťte sa, prosím, na nás a my bezodkladne urobíme nápravu. Tým nie je dotknuté vaše právo podať sťažnosť, čo sa týka vykonávaného spracovania, priamo na Úrade na ochranu osobných údajov.

Zásady používania súborov cookie

Tieto webové stránky používajú súbory cookies. Viac informácií o ich používaní a možnostiach nastavenia nájdete tu.

Zmeny týchto Zásad

V prípade potreby si vyhradzujeme právo tieto Zásady upraviť či doplniť (predovšetkým, aby bol dodržaný súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov). Odporúčame vám tieto Zásady pravidelne kontrolovať, aby ste boli informovaní o prípadných zmenách. Aktualizovaná verzia týchto Zásad bude vždy k dispozícii na našich internetových stránkach.

Kontaktujte nás

Ak máte akékoľvek otázky o spracovaní a ochrane vašich osobných údajov alebo akékoľvek komentáre k týmto Zásadám, môžete sa na nás obrátiť prostredníctvom e-mailovej adresy: privacy@orkla.cz.