Kontakty

Obchodné meno: Orkla Foods Slovensko s.r.o.

So sídlom: Meisslova 5, 902 01 Pezinok 

IČO: 313 523 16   

DIČ: 2020313944

IČ DPH: SK 2020313944

Zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 57737/B

Bankový účet: ING Bank N. V., pobočka zahraničnej banky, Pribinova 10, 811 09 Bratislava

Č. účtu: 9000042375/7300

IBAN: SK07 7300 0000 0090 0004 2375

SWIFT: INGBSKBX

Máte pripomienku alebo reklamáciu? Prejdite prosím na túto stránku

Kontakty