Soutěžte s výrobky Hamé a Vitana o příbory od Tescomy

Soutěžte s výrobky Hamé a Vitana o příbory od Tescomy

Úplná pravidla soutěže

„Kupte výrobky HAMÉ nebo VITANA a vyhrajte!“

 

 

Smyslem tohoto dokumentu je stanovení úplných a přesných pravidel spotřebitelské soutěže nazvané „Kupte výrobky HAMÉ nebo VITANA a vyhrajte!“ (dále jen „soutěž“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje soutěž na informačních letáčcích a jiných materiálech určených spotřebitelům. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu. Změny pravidel soutěže jsou účinné okamžikem jejich uveřejnění zadavatelem soutěže na adrese www.hame.cz a www.vitana.cz

 

Zadavatel soutěže a pořadatel soutěže

Zadavatelem soutěže a poskytovatelem výher do soutěže je společnost Orkla Foods Česko a Slovensko a.s., se sídlem Mělnická 133, 277 32 Byšice, IČ: 14803691, zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 605 (dále také jako „zadavatel“).

 

Pořadatelem soutěže je společnost VELIAM s.r.o., se sídlem Nám. 14. října 1307/2, Praha 5 – Smíchov, PSČ: 150 00, IČ: 28877683, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 150656 (dále také jako „pořadatel“).

 

Termín trvání soutěže a místo

Soutěž bude probíhat v období od 11. 11. 2020 00:00:01 hodin do 24. 11. 2020 23:59:59 hodin výhradně prostřednictvím všech prodejen označených jako „hypermarket Albert“ provozovaných společností AHOLD Czech Republic, a.s., se sídlem Radlická 520/117, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČ: 44012373, na území České republiky, seznam hypermarketů Albert je uveden na www.albert.cz/nase-prodejny/mapa-prodejen (dále jen „doba konání“ a „místo konání“ soutěže).

 

Soutěžní výrobky

Soutěž se vztahuje na všechny výrobky prodávané pod obchodní značkou HAMÉ a VITANA (dále jen „soutěžní výrobek“).

 

Účastník soutěže

4.1.        Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba – spotřebitel, starší 18 let, která má doručovací adresu na území České republiky a splní stanovená pravidla této soutěže (dále také „účastník“, „účastník soutěže“ nebo „soutěžící“).

4.2.        Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci zadavatele, pořadatele a společnosti AHOLD Czech Republic, a.s. a všech spolupracujících agentur na této soutěži, osoby jim blízké ve smyslu § 22 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen jako „osoba blízká“). V případě, že se výhercem stane osoba výše uvedená, výhra se nepředá.

 

Princip a podmínky soutěže

5.1.        Účast v soutěži je podmíněna jednorázovým nákupem (tj. na jednu účtenku) minimálně 1 soutěžního výrobku v minimální hodnotě 99 Kč vč. DPH. V případě nákupu dvou a více soutěžních výrobků lze výrobky libovolně kombinovat, tj. buď značka HAMÉ nebo značka VITANA, nebo od obou obchodních značek, v celkové minimální hodnotě 99,00 Kč vč. DPH.

5.2.        Nákup soutěžního výrobku či výrobků se musí uskutečnit v době konání soutěže a v místě konání soutěže, resp. výhradně v prodejnách hypermarket Albert (dále jen „soutěžní nákup“).

5.3.        Za každý soutěžní nákup obdrží spotřebitel od prodávajícího daňový doklad, resp. účtenku, prostřednictvím níž se může zapojit do soutěže (dále jen „soutěžní účtenka“). Po splnění této podmínky, tedy po provedení soutěžního nákupu a získání soutěžní účtenky se spotřebitel může zapojit do soutěže, a to tak, že v době konání soutěže zašle do soutěže platnou SMS zprávu na níže uváděné telefonní číslo v požadovaném tvaru, viz bod 5.5. těchto pravidel (dále jen „soutěžní registrační SMS zpráva“).

5.4.        Samotný soutěžní nákup musí být učiněn před odesláním soutěžních registračních SMS zpráv, a to v době konání soutěže a v místě konání soutěže.

5.5.        Do soutěže se účastník může zapojit odesláním soutěžní registrační SMS zprávy v době konání
soutěže na tel. číslo: +420 736 333 444, ve tvaru (bez diakritiky):

TESCOMA mezera FIK KÓD (posledních 10 znaků z účtenky vč. pomlčky)

Příklad soutěžní registrační SMS zprávy v případě provedení nákupu:

TESCOMA 16-a896-04

5.6.        Cena jedné soutěžní registrační SMS zprávy se řídí tarifem příslušného soutěžícího, tedy odpovídá běžné ceně SMS zprávy soutěžícího. Službu technicky zajišťuje Barracuda BS s.r.o., IČ: 49707418, se sídlem Na Jezerce 1199/7, Nusle, 140 00 Praha 4 (dále jen "technický správce"), technická podpora 222 360 360, help@sms-souteze.cz

5.7.        Odesláním soutěžní registrační SMS zprávy potvrzuje soutěžící svůj souhlas s pravidly této soutěže a zavazuje se je dodržovat, dále poskytuje svůj souhlas se zpracováním telefonního čísla v rozsahu těmito pravidly stanoveným.

5.8.        Soutěžící je zařazen do soutěže okamžikem, kdy je jeho soutěžní registrační SMS zpráva splňující zcela pravidla této soutěže doručena řádně do soutěže.

5.9.        Všichni soutěžící, kteří zašlou v době konání soutěže platnou soutěžní registrační SMS zprávu, budou informování nejdéle do 1 hodiny zpětnou SMS zprávou s potvrzením o zapojení do soutěže.

5.10. SMS lze odesílat z mobilních telefonů registrovaných u mobilních operátorů v České republice. Do soutěže nebudou zařazeny soutěžní registrační SMS zprávy zaslané v jiném než předepsaném tvaru, neúplné, neobsahující platné údaje, odeslané jinak než z mobilních telefonů registrovaných u mobilních operátorů v ČR (např. prostřednictvím internetových bran), SMS zprávy odeslané mimo území ČR a SMS zprávy doručené technickému správci mimo dobu konání soutěže či SMS zprávy jinak nesplňující stanovené podmínky. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení správnosti zaslaných soutěžních registračních SMS zpráv.

5.11.     Za každý jednorázový soutěžní nákup soutěžních výrobků v minimální hodnotě 99,00 Kč lze do soutěže zaslat maximálně 1 soutěžní registrační SMS zprávu, tzn. jedna účtenka = jedna soutěžní registrační SMS zpráva (bez ohledu na to, o jakou hodnotu přesahuje hodnota soutěžního nákupu částku 99,00 Kč, tj. je nerozhodné, zda soutěžní nákup činí 100,00 Kč či 198,00 Kč, vždy lze příslušnou soutěžní účtenku do soutěže zapojit pouze jednou).

5.12.     Spotřebitel se může zúčastnit soutěže opakovaně, vždy však s novým soutěžním nákupem, ke kterému obdrží novou soutěžní účtenku prokazující soutěžní nákup. Jedna soutěžní účtenka tak opravňuje soutěžícího jen k jedné soutěžní registraci.

5.13.     V soutěži je možné uznat pouze elektronicky vystavené soutěžní účtenky, od výstavce „Ahold“, a která jinak splňuje pravidla této soutěže.

5.14.     Soutěžící je povinen uschovat originál soutěžní účtenky po celou dobu konání soutěže, tedy i po odeslání soutěžní registrační SMS zprávy nebo provedení výherní registrace, a to i v případě, že jeho účast nebyla výherní.

 

Výhry v soutěži

6.1.        Výhrou v soutěži je sada příborů Banquet (24 dílů) značky Tescoma. Do soutěže je vloženo celkem 50 výher (dále jen „výhra“).

6.2.        V případě, že nebude možné veškeré výhry rozdělit mezi výherce z jakéhokoliv důvodu (v souladu s těmito pravidly nebo právními předpisy), nerozdané výhry propadají zadavateli, který je oprávněn rozhodnout o jejich dalším užití.

6.3.        Předání výher se uskuteční nejpozději do 31. 12. 2020 formou odeslání výhry prostřednictvím přepravní služby (Česká pošta, DPD apod.) na adresu výherce uvedenou v rámci výherní registrace. Pořadatel nenese odpovědnost za případné nedoručení výher z důvodů spočívajících na straně přepravní služby.

6.4.        Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude zaslána. Není přípustné ani jiné věcné nebo finanční protiplnění v hodnotě výhry. Zadavatel ani pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv vady související s užitím výher. Pro případ reklamace poskytne pořadatel soutěže výherci příslušné informace a součinnost – e-mailová adresa: info@veliam.cz

6.5.        Pořadatel vypořádá případnou srážkovou daň z výher, která ze zákona vyplývá.

 

Vyhodnocení soutěže

7.1. Výherci budou určeni losováním, které proběhne do 10 pracovních dnů od ukončení soutěže. Losování proběhne za přítomnosti zástupce pořadatele a z losování bude učiněn písemný zápis.

7.2.        Seznam výherců, resp. seznam výherních FIK kódů (posledních 10 znaků FIK kódů) bude zveřejněn nejpozději do 5 pracovních dní od losování na internetových stránkách zadavatele, tj.  www.hame.cz a www.vitana.cz

7.3.        Soutěžící je v rámci soutěže individualizován telefonním číslem, s nímž se zapojil do soutěže. Každý soutěžící se může soutěže zúčastnit pouze s jedním telefonním číslem (soutěže se tedy nemůže zúčastnit jedna osoba s více telefonními čísly a ani více osob se stejným telefonním číslem). Každý soutěžící odesláním soutěžní registrační SMS zprávy potvrzuje, že je oprávněným uživatelem telefonního čísla, z nějž zaslal registrační SMS zprávu.

7.4.        Jeden soutěžící se může zapojit do soutěže opakovaně, může však vyhrát maximálně jednu výhru. V případě zapojení do soutěže více osob pod identickým telefonním číslem bude pro soutěž platné pouze zapojení osoby, která zaslala registrační SMS zprávu nejdříve. Pokud se jedna osoba registruje prostřednictvím více telefonních čísel, budou všechny takové registrace považovány za neplatné. Současně však platí, že v případě, kdy dva a více výherců má stejné příjmení (za stejné příjmení se považuje i do ženského rodu přechýlená varianta tvaru příjmení v mužském rodě) a současně uvedli v odpovědi na výherní zprávu (viz níže) stejnou doručovací adresu, považují se takoví soutěžící za členy jedné rodiny. Z každé rodiny (ve smyslu věty předchozí) může výhru získat pouze jeden člen; v případě více členů rodiny zapojených do soutěže se proto výhra předá pouze tomu, komu vznikl nárok na výhru v soutěži dříve (tedy byl dříve vylosován).

7.5.        Výherci budou o výhře informováni nejpozději do 10 pracovních dnů od losování formou SMS zprávy („potvrzující SMS o výhře“), ve které obdrží odkaz pro přihlášení na webovou soutěžní stránku (dále jen „soutěžní webová stránka“).

7.6.        Přihlášení na soutěžní webové stránce proběhne ze strany výherce prostřednictvím/za pomoci telefonního čísla, ze kterého odeslal soutěžní registrační SMS zprávu.

Po přihlášení výherce na soutěžní webovou stránku uvede následující:

jméno;

příjmení;

věk (pro kontrolu, že jde o zletilou osobu);

doručovací adresu, kam bude odeslána výhra;

obrázek/scan výherní soutěžní účtenky (v případě více registrací do soutěže, všechny soutěžní účtenky);

(dále jen „výherní registrace“).

7.7.        Před odesláním vyplněné výherní registrace pak výherce udělí (zaškrtne) informovaný souhlas se zpracováním svých osobních údajů za účelem realizace soutěže a zaslání výhry, umístěný pod formulářem výherní registrace.

7.8.        Výherci jsou povinni provést úplnou výherní registraci na soutěžní webové stránce a udělit souhlas se zpracováním osobních údajů pro zaslání výhry nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení potvrzující SMS o výhře. Neúplná výherní registrace bude ze soutěže bez jakékoliv náhrady odstraněna a výherce tím ztrácí nárok na výhru. Na výherní registraci učiněnou později nebude brán zřetel.

7.9. Po kontrole zaslaného scanu/obrázku soutěžní účtenky bude výherci odeslána výhra na jím uvedenou korespondenční adresu. Pořadatel si vyhrazuje právo požadovat po výherci zaslání všech soutěžních účtenek, s nimiž se výherce zapojil do soutěže, které prokazují uskutečnění soutěžních nákupů, jak stanoví tato pravidla.

7.10.     V případě, že výherce nesplní výše uvedené podmínky ve stanovených termínech, propadá nepřevzatá výhra bez náhrady ve prospěch zadavatele soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití.

7.11. Soutěžící, kteří nevyhráli, nebudou nijak vyrozuměni.

 

Všeobecné podmínky

8.1.        Společnost AHOLD Czech Republic, a.s. není pořadatelem soutěže, neodpovídá za průběh soutěže, není vůči soutěžícím nijak zavázána, neodpovídá za plnění třetích stran, tudíž nenese žádnou odpovědnost za tuto soutěž.

8.2.        Zadavatel ani pořadatel nenese odpovědnost za nemožnost účasti v soutěži z technických či jakýchkoli jiných důvodů. Zadavatel ani pořadatel neposkytuje technickou podporu ani poradenský servis v souvislosti se soutěží, technickou podporu poskytuje technický správce (viz. čl. 5 pravidel). 

8.3.        Zpracování osobních údajů, informace o právech subjektů údajů dle čl. 13 odst. 1 a 2 GDPR

Pořadatel soutěže, společnost Veliam s.r.o. jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje účastníků soutěže v rozsahu dále uvedeném v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“).

Zadavateli nejsou žádné osobní údaje soutěžících poskytovány, není ani jejich příjemcem, ani zpracovatelem ani správcem.

Právním základem pro zpracování osobního údaje – telefonního čísla je souhlas účastníků daný odesláním soutěžní registrační SMS zprávy. Osobní údaj účastníků bude užit pro účely vedení soutěže, její organizace a vyhodnocení na dobu konání soutěže dle těchto pravidel a 90 dnů poté z důvodu kontroly dodržení pravidel, max. však po dobu uděleného souhlasu, poté budou zlikvidovány.

Výherci při zadání osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, věk a doručovací adresa, kam bude odeslána výhra, poskytnou na soutěžní webové stránce informovaný  souhlas se zpracováním těchto osobních údajů správci za účelem zaslání výhry a z důvodu realizace této soutěže dle těchto pravidel. Poskytnutí osobních údajů výherců v rozsahu uvedeném v těchto pravidlech je nezbytným předpokladem pro předání výhry výherci a bez poskytnutí těchto údajů není pořadatel schopen výhru předat a pro takový případ si vyhrazuje právo nahradit výherce jinou osobou.

Osobní údaje výherců budou z důvodu případné kontroly organizace soutěže ze strany dozorových orgánů archivovány v omezeném rozsahu po dobu uděleného souhlasu, max. však po dobu 90 dnů, poté budou zlikvidovány.

Souhlas se zpracováním osobních údajů může soutěžící (coby subjekt údajů) kdykoliv odvolat, a to na e-mailové adrese info@veliam.cz

Osobní údaje získané pro účely soutěže podle těchto pravidel nejsou předmětem automatizovaného profilování a nejsou poskytovány třetím stranám, vyjma technického správce v roli zpracovatele. Osobní údaje nejsou předávány do třetích zemí. Zpracování osobních údajů bude probíhat automatizovaně prostřednictvím technického správce.

Soutěžící má právo požadovat od pořadatele přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování. Soutěžící má dále právo vznést námitku proti zpracování. Za podmínek stanovených v čl. 20 GDPR má soutěžící právo na přenositelnost osobních údajů, které se ho týkají a které poskytl pořadateli. Soutěžící mohou v otázkách zpracování svých osobních údajů kontaktovat pořadatele na e-mailové adrese info@veliam.cz

Pokud se soutěžící domnívá, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, má právo obrátit se na pořadatele se žádostí o zjednání nápravy, a to na e-mailové adrese info@veliam.cz

Jestliže bude žádost soutěžícího shledána oprávněnou, pořadatel neprodleně odstraní závadný stav. Tím není dotčena možnost soutěžícího podat stížnost přímo u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

8.4.        Zadavatel ani pořadatel neodpovídá za nedoručení soutěžních registračních SMS zpráv, informačních SMS zpráv, či za jakékoli technické problémy spojené se zasláním SMS zprávy. Za soutěžícího se v případě pochybností považuje osoba řádně užívající a držící mobilní telefon se SIM kartou s telefonním číslem, ze kterého byla odeslána soutěžní registrační SMS zpráva. Prokáže-li se zneužití tohoto telefonního čísla soutěžícím, je soutěžící ze soutěže vyřazen.

8.5.        Originál soutěžní účtenky je soutěžící povinen pečlivě uschovat pro účely ověření údajů. Bez platné účtenky, která se váže k soutěžní registrační SMS zprávě, nemusí být výhra předána. Pořadatel nebude akceptovat účtenky poškozené, nečitelné či jinak znehodnocené, jakož ani účtenky nesplňující tato soutěžní pravidla, tedy zejména neprokazující provedení jednorázového soutěžního nákupu se stanovenými parametry.

8.6.        Pořadatel či technický správce si vyhrazují právo vyžádat si všechny soutěžní účtenky, se kterými se do soutěže zapojili, od všech soutěžících či od těch, u kterých mají podezření z podvodného či nekalého jednání. 

8.7.        Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži, jednající v rozporu s pravidly soutěže nebo nejednající fair play nebudou do soutěže zařazeny nebo mohou být ze soutěže vyloučeny. I pokud taková osoba splní některé podmínky pro získání výhry, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru. Výhra v takovém případě propadá zadavateli soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití.

8.8.        Pořadatel s předchozím souhlasem zadavatele si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Pořadatel se souhlasem zadavatele si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher v případě, že jim výhry nebudou poskytnuty tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s pravidly soutěže.

8.9.        Pořadatel se souhlasem zadavatele soutěže si vyhrazuje právo kdykoli změnit a upravit tato pravidla soutěže, případně soutěž zrušit, přerušit či odložit nebo prodloužit dobu konání soutěže.

Případné dotazy mohou soutěžící zasílat na adresu info@veliam.cz nebo help@sms-souteze.cz

8.10.Tato pravidla mohou být ve zkrácené verzi komunikována na propagačních materiálech v souvislosti se soutěží, avšak tato Úplná pravidla jsou považována v rámci soutěže za jediná, úplná a konečná.

8.11.     Tato podrobná platná pravidla ve svém plném znění jsou po celou dobu konání soutěže zveřejněna v elektronické podobě na internetové stránce www.hame.cz a www.vitana.cz