Pravidla Instagramové soutěže o biatlonový merch

Pravidla Instagramové soutěže o biatlonový merch

Pravidla Soutěže s Hamé o biatlonový merch

(dále jen “Pravidla”)

 

  1. Pořadatel a Organizátor Soutěže

 

1.1     Pořadatelem Soutěže je obchodní společnost Orkla Foods Česko a Slovensko a.s. se sídlem Mělnická 133, 277 32 Byšice, Česká republika, IČO 14803691, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 605 (dále jen „Pořadatel“).

 

1.2     Organizátorem Soutěže je obchodní společnost Omnicom Media Group, s.r.o., se sídlem Lomnického 1705/9, 140 00 Praha 4, Česká republika, IČO: 27566242, zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 114461 (dále jen „Organizátor“).

 

  1. Místo konání Soutěže

 

2.1.    Pořadatel organizuje na svém Instagramovém profilu Hamé https://www.instagram.com/hame_cz  (dále jen „IG Hamé“) soutěž o biatlonový merch (dále jen „Soutěž“). Více podrobností k Soutěži viz dále v těchto Pravidlech.

2.2.    Soutěž probíhá na území České republiky, a to elektronicky na www.instagram.com, konkrétně na IG Hamé (dále jen „Místo konání Soutěže“). 

  1. Doba trvání Soutěže

 

3.1     Soutěž probíhá od 29.1.2024, a to od 16:00 hodin SEČ tohoto dne, do 5.2.2024, a to do 23:59 hodin SEČ tohoto dne (dále jen “Doba trvání Soutěže”).

 

  1. Podmínky účasti v Soutěži a princip Soutěže

 

4.1.    S výjimkou osob uvedených v článku IV. odstavec 4.2. těchto Pravidel, se Soutěže může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 (osmnácti) let, která má doručovací adresu v České republice (dále jen „Soutěžící“).

4.2.    Soutěže se nemohou zúčastnit a jsou z ní vyloučeni všichni zaměstnanci Pořadatele i Organizátora a dále veškeré osoby podílející se přímo na organizaci a zajišťování průběhu Soutěže, jakož i osoby, které jsou k výše uvedeným osobám v poměru osoby blízké ve smyslu ustanovení § 22 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“).

4.3.    Podmínkou účasti Soutěžícího v Soutěži je, že Soutěžící má (nebo si v souvislosti se Soutěží zřídí) registraci na sociální síti Instagram (tzn. zřídí si svůj instagramový profil).

4.4.    Každý Soutěžící se může Soutěže zúčastnit pouze jednou (tzn. napsat jeden Soutěžní komentář pod Soutěžní příspěvek podrobněji viz níže) a může získat v Soutěži pouze jednu Výhru. Podmínkou účasti v Soutěži není zakoupení služby či zaplacení jakéhokoliv jiného vkladu.

4.5.    Soutěžící se zapojí do Soutěže sledováním a zasláním komentáře s odpovědí pod Soutěžní příspěvek (dále jen „Soutěžní komentář“), který bude Organizátorem nebo Pořadatelem zveřejněn v Místě konání Soutěže dne 29.1.2023 ve 16:00 hod. SEČ tohoto dne (dále jen „Soutěžní příspěvek“).

4.6.    Soutěžní komentář nesmí:

a)       být v rozporu s platnými právními předpisy na území České republiky;

b)       obsahovat jakákoli nevhodná vyjádření, která by byla v rozporu s dobrými mravy, s obecně přijímanými pravidly slušnosti a mravnosti nebo která by snižovala lidskou důstojnost;

c)       obsahovat prvky pornografie, násilí, pohoršující nebo jinak nevhodný obsah;

d)       hanobit národ, rasu, etnickou nebo jinou skupinu osob;

e)         podněcovat nebo schvalovat trestnou činnost nebo navádět k nezákonnému či nemravnému jednání;

f)        obsahovat prvky nebo části, ke kterým svědčí práva třetím osobám, zejména práva autorská nebo práva související s právem autorským, práva k průmyslovému vlastnictví jako např. ochranné známky nebo označení původu a jiná práva k duševnímu vlastnictví;

g)       obsahovat skrytou reklamu;

h)       jakýmkoli způsobem poškozovat dobré jméno Pořadatele nebo Organizátora.

Rozhodnutí o tom, zda Soutěžní příspěvek splňuje podmínky tohoto odstavce, náleží výhradně Pořadateli.

4.7.    Do Soutěže budou zařazeni pouze ti Soutěžící, kteří splní všechny stanovené podmínky Soutěže. Organizátor a Pořadatel mají právo kdykoli zkontrolovat a posoudit splnění stanovených podmínek Soutěže jednotlivými Soutěžícími a kdykoliv případně vyřadit konkrétního Soutěžícího ze Soutěže pro nesplnění některé z podmínek Soutěže. Pořadatel ani Organizátor neodpovídají za to, pokud se Soutěžícímu nepodaří zapojit do Soutěže v důsledku výpadku telekomunikačního spojení, jakékoliv poruchy elektrické sítě, jakéhokoliv opatření přijatého provozovatelem sociální sítě Instagram apod.

4.8.    Pořadatel i Organizátor si vyhrazují právo vyloučit ze Soutěže takové Soutěžící, u kterých budou mít důvodné podezření na spáchání podvodného či nekalého jednání v souvislosti se Soutěží nebo jednání v rozporu s dobrými mravy, které je způsobilé ovlivnit výsledky Soutěže, a to i prostřednictvím třetích osob. Pořadatel si vyhrazuje právo neudělit či nepředat Výhru v případě jakéhokoliv porušení Pravidel Soutěže ze strany výherce nebo v případě jakéhokoliv jednání ze strany Soutěžících, které by bylo v rozporu s dobrými mravy. 

  1. Výhry v Soutěži, výběr Výherců a předání Výher

 

5.1     Ze Soutěžících, kteří se prostřednictvím Soutěžního komentáře u Soutěžního příspěvku zúčastnili Soutěže a splnili Pravidla této Soutěže, bude vylosováno 22 (dvacet dva) výherců (dále jen "Výherci"). Prvních 6 (šest) výherců získá závodní biatlonovou bundu, dalších 6 (šest) získá biatlonovou mikinu a 10  (deset) získá závodní biatlonovou čepici (dále společně jako „Výhra“ nebo „Výhry“).

 

5.2     Výherci (a případní Náhradníci viz bod 5.4 Pravidel dále) budou vylosováni pomocí online programu Comment Picker (https://commentpicker.com).

 

5.3   Pořadatel či Organizátor bude po ukončení Soutěže, Výherce kontaktovat prostřednictvím komentáře pod Soutěžním příspěvkem, a to nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů po ukončení Soutěže. Jméno, pod kterým se Výherce zúčastnil Soutěže, bude rovněž publikováno bezodkladně po ukončení Soutěže pod Soutěžním příspěvkem na IG Hamé. Je povinností každého Výherce, poskytnout Pořadateli a Organizátorovi Soutěže součinnost nezbytnou pro předání Výhry v Soutěži. Výhry budou rozeslány poštou, a to nejpozději do 2 (dvou) týdnů od ukončení celé Soutěže.

 

5.4     Pokud Výherce:

●        odmítne výhru převzít;

●        neposkytne jinou nezbytnou součinnost pro předání Výhry,

Výhra propadá ve prospěch Pořadatele Soutěže.

Pořadatel si v takovém případě vyhrazuje právo vybrat formou náhradního losování náhradního Výherce (dále jen „Náhradník“) a tomu Výhru předat.

 

5.5     Výherci nenáleží žádná jiná Výhra než Výhra určená dle těchto Pravidel. Výhru není možné alternativně vyplatit v hotovosti, postoupit ji jiné osobě, ani požadovat jiné plnění nebo požadovat předání Výhry v jiném termínu. Výhru lze předat pouze v předem domluveném termínu, pozdější změny nejsou možné. Výhru v Soutěži není možné vymáhat soudní cestou.

 

5.6.    Pro případ, že by nebylo možné Výhru popsanou v článku V. odst. 5.1 poskytnout, vyhrazují si Pořadatel a Organizátor právo nahradit tuto Výhru jinou podobnou Výhrou.

 

5.7.    Pořadatel ani Organizátor neodpovídají za ztrátu, poškození, zničení či nedoručení oznámení o Výhře nebo za ztrátu, poškození, zničení či nedoručení Výhry samotné z důvodů spočívajících na straně Soutěžícího nebo poskytovatele služeb elektronických komunikací, poskytovatele poštovních služeb či jiného doručovatele nebo přepravce.

 

5.8.    Pořadatel ani Organizátor nenesou žádnou odpovědnost za jakákoliv rizika a povinnosti související se samotným předáním, používáním nebo čerpáním Výhry.

 

  1. Odpovědnost za průběh Soutěže a ochrana osobních údajů

 

6.1 Pořadatel ani Organizátor neodpovídají za žádné eventuální technické problémy při přenosu dat v souvislosti se Soutěží prostřednictvím sítě internet nebo jinými elektronickými prostředky.

 

6.2.    Účastí v Soutěži vyjadřuje Soutěžící svůj souhlas s těmito Pravidly Soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

 

6.3.    Pořadatel Soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním a průběhem Soutěže, a to včetně jejího přerušení, odložení, odvolání či úprav jejích Pravidel. Pořadatel Soutěže je oprávněn z důležitých důvodů (zejména např. při podezření na podvodné jednání v rámci Soutěže) měnit Pravidla Soutěže i v průběhu Soutěže, a ve výjimečných případech je oprávněn Soutěž i zrušit. Veškeré případné změny Pravidel či oznámení o odložení nebo zrušení Soutěže budou Pořadatelem zveřejněny na IG Hamé.

 

6.4.    Oprávnění Pořadatele zasahovat do průběhu Soutěže zahrnuje i právo Pořadatele nepřiznat Soutěžícímu Výhru v Soutěži, bude-li mít Pořadatel podezření, že Soutěžící porušil či se pokusil porušit nebo obejít Pravidla Soutěže. V takových případech je Pořadatel oprávněn Soutěžícího vyloučit ze Soutěže, a to bez nároku na jakoukoliv kompenzaci. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách náleží vždy Pořadateli Soutěže.

 

6.5.    Pro účely zabezpečení účasti Soutěžících v Soutěži, kontroly průběhu Soutěže a plnění jejích podmínek, vyhodnocení Soutěže včetně vyhlášení a zveřejnění Výherců Soutěže a odevzdání Výher Výhercům Soutěže (popř. Náhradníkům) zpracovává Pořadatel, jakožto správce, a Organizátor, jakožto zpracovatel, osobní údaje Soutěžících v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, v platném znění (dále jen „Nařízení“), a to v rozsahu jméno, příjmení, které má Soutěžící uvedené ve svém instagramovém profilu a v případě Výherců (popř. Náhradníků) i jejich doručovací adresy jimi oznámené Pořadateli či Organizátorovi za účelem odevzdání Výhry.

 

6.6.    Právním základem pro zpracování osobních údajů – jména a příjmení je souhlas Soutěžících daný odesláním komentáře k Soutěžnímu příspěvku (odesláním Soutěžního komentáře). Osobní údaje Soutěžících budou užity pouze pro účely vedení Soutěže, její organizace a vyhodnocení na Dobu konání Soutěže dle těchto pravidel a 90 (devadesát) dní poté z důvodu kontroly dodržení Pravidel, předání a realizace Výher, max. však po dobu uděleného souhlasu, poté budou zlikvidovány. Poskytnutí osobních údajů v rozsahu uvedeném v těchto Pravidlech je nezbytným předpokladem pro účast Soutěžících v Soutěži a bez poskytnutí těchto údajů se osoby nebudou moci zúčastnit Soutěže podle těchto Pravidel.

 

6.7.    Výherci (Náhradníci) poskytnou Pořadateli souhlas se zpracováním osobních údajů, a to v rozsahu jméno, příjmení, a doručovací adresa, kam bude odeslána Výhra, a to za účelem zaslání Výhry a z důvodu realizace této Soutěže dle těchto Pravidel. Poskytnutí osobních údajů Výherců (Náhradníků) v rozsahu uvedeném v těchto Pravidlech je nezbytným předpokladem pro předání Výhry Výherci (Náhradníkovi) a bez poskytnutí těchto údajů není Pořadatel schopen Výhru předat a pro takový případ si vyhrazuje právo nahradit Výherce jinou osobou (Náhradníkem).

 

6.8.    Osobní údaje Výherců (Náhradníků) budou užity pro účely vedení Soutěže, její organizace a vyhodnocení na Dobu konání Soutěže dle těchto Pravidel a 90 (devadesát) dní poté z důvodu kontroly dodržení Pravidel Soutěže, předání a realizace Výher. Osobní údaje Výherců (Náhradníků) budou z důvodu případné kontroly organizace Soutěže ze strany dozorových orgánů archivovány v omezeném rozsahu po dobu uděleného souhlasu, max. však po dobu 5 (pěti) let, poté budou zlikvidovány.

 

6.9.    Souhlas se zpracováním osobních údajů může Soutěžící (coby subjekt údajů) kdykoliv odvolat, a to na e-mailové adrese privacy@orkla.cz.

 

6.10.  Osobní údaje získané pro účely Soutěže podle těchto Pravidel nejsou předmětem automatizovaného profilování a nejsou poskytovány třetím stranám, vyjma Organizátora v roli zpracovatele, nebo předávány do třetích zemí. Zpracování osobních údajů bude probíhat automatizovaně prostřednictvím Organizátora.

 

6.11.  Soutěžící má právo požadovat od Pořadatele přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování. Soutěžící má dále právo vznést námitku proti zpracování. Za podmínek stanovených v ust. čl. 20 Nařízení má Soutěžící právo na přenositelnost osobních údajů, které se ho týkají a které poskytl Pořadateli. Soutěžící mohou v otázkách zpracování svých osobních údajů kontaktovat Pořadatele na e-mailové adrese privacy@orkla.cz.

 

6.12.  Pokud se Soutěžící domnívá, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, má právo obrátit se na Pořadatele se žádostí o zjednání nápravy, a to na e-mailové adrese privacy@orkla.cz.

 

6.13.  Jestliže bude žádost Soutěžícího shledána oprávněnou, Pořadatel neprodleně odstraní závadný stav. Tím není dotčena možnost Soutěžícího podat stížnost přímo u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

6.14.  Soutěžící odpovídá za to, že zasláním Soutěžního komentáře a jeho následným zveřejněním nebudou porušena práva třetích osob, zejména, že nebude zasaženo do autorských práv třetích osob. V případě, že Soutěžní komentář poskytnutý Soutěžícím do Soutěže bude mít povahu jakéhokoliv předmětu práva duševního vlastnictví (resp. bude-li takové předměty obsahovat), a to zejména předměty chráněné zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon v platném znění (dále jen „AZ“), a/nebo předměty práv průmyslových (např. ochranné známky), resp. pokud budou jeho součástí jakékoliv osobnostní atributy (např. podobizna), na něž se vztahuje ochrana dle ObčZ (dále společně Soutěžní komentář, předměty duševního vlastnictví, včetně osobnostních atributů, jako „Předměty“), Soutěžící prohlašuje, že využitím Předmětů v rozsahu a způsobem popsaným v podmínkách Soutěže nebudou jakkoliv zasažena či ohrožena práva oprávněných osob k těmto Předmětům. Soutěžící zároveň prohlašuje, že Předměty byly do Soutěžního příspěvku zařazeny se souhlasem nositelů práv, resp. jejich držitelů. Soutěžící tímto jako oprávněný držitel práv uděluje Pořadateli Soutěže oprávnění k bezúplatnému zveřejnění Předmětů v rámci Soutěže a k jejich bezúplatnému využití všemi způsoby nezbytnými pro využití Předmětů v Soutěži v souladu s jejími podmínkami (zejm. sdělováním veřejnosti prostřednictvím internetu a rozmnožováním), a to bez množstevního, územního a technologického omezení, po Dobu trvání Soutěže. Soutěžící prohlašuje, že je oprávněným vlastníkem hmotného substrátu, na kterém jsou Předměty zachyceny a že je srozuměn s tím, že po skončení Soutěže bude využit k interním potřebám Pořadatele. V případě nepravdivosti výše uvedených prohlášení či v případě zásahu do práv Pořadatele Soutěže nebo třetích osob, je Soutěžící povinen uspokojit veškeré oprávněné nároky dotčených osob a uhradit veškerou vzniklou škodu.

 

  1. Závěrečná ustanovení

 

7.1     Tato Pravidla mohou být ve zkrácené verzi uveřejněna na propagačních či jiných materiálech v souvislosti se Soutěží. Určující je však ve všech případech tato plná verze těchto Pravidel.

 

7.2.    Účast v Soutěži je dobrovolná a Soutěžící svou účastí v Soutěži vyjadřuje svůj souhlas s jejími Pravidly. Jakékoli porušení nebo obcházení těchto Pravidel Soutěžícím či pokus o jejich porušení je důvodem pro okamžité vyloučení takového Soutěžícího ze Soutěže.

 

7.3.    Tato Pravidla jsou po Dobu trvání Soutěže zveřejněna v elektronické podobě na IG Hamé a zároveň uložena v písemné podobě na adrese sídla Pořadatele a Organizátora.

 

7.4.    Soutěž není sponzorována, podporována, spravována nebo spojena se sociální sítí Instagram, společností Meta (Facebook Inc. nebo Facebook Ireland Limited). Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své informace Pořadateli a Organizátorovi Soutěže, a nikoliv společnosti Meta (dříve Facebook Inc. nebo Facebook Ireland Limited). V případě jakýchkoliv dotazů se Soutěžící mohou obrátit s dotazem na IG Hamé u Soutěžního příspěvku. 

 

V Praze dne 26.1. 2024