Pravidlá IG súťaže „Rybie nátierky“

Pravidlá IG súťaže „Rybie nátierky“

Pravidlá súťaže „Rybie nátierky“
(ďalej len „Pravidlá“)
 
I. Usporiadateľ a organizátor súťaže
1.1 Usporiadateľ súťaže
Orkla Food Slovensko s.r.o.
Plátennícka 2, 821 09 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 31352316
Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III. oddiel: Sro, vložka číslo:
57737/B (iba „Usporiadateľ“).
 
1.2 Organizátor súťaže
OMD Czech, s.r.o.
Lomnického 1705/9, 140 00 Praha 4, Česká republika
IČO: 64948439
Zapísaná u Mestského súdu v Prahe, spisová značka: C 386801 (ďalej len „Organizátor“).
 
II. Miesto konania súťaže
2.1 Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky, elektronicky prostredníctvom Instagram
profilu https://www.instagram.com/hame_sk/ , ďalej len „miesto konania súťaže“.
 
III. Trvania súťaže
3.1 Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky od 1. 3. 2024 do 17. 3. 2024 (do 23.59h.
SEČ).
 
IV. Podmienky účasti a princíp súťaže
4.1 S výnimkou osôb uvedených v článku IV. ods. 4.2. týchto „Pravidiel“, sa súťaže môže
zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá najneskôr ku dňu ukončenia súťaže dovŕšila vek 18
rokov a má poštovú adresu v Slovenskej republike (ďalej len „súťažiaci“).
 
4.2 Súťaže sa nemôžu zúčastniť a sú z nej vylúčení zamestnanci Usporiadateľa a Organizátora
a všetky osoby podieľajúce sa priamo na organizácii a zaisťovaní priebehu súťaže, ako aj
osoby, ktoré sú s vyššie uvedenými osobami v pomere osoby blízkej v zmysle § 116 zákona č.
40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov.
 
4.3 Podmienkou účasti je, že súťažiaci má registráciu na sociálnej sieti Instagram.
 
4.4 Súťažiaci sa zapojí do súťaže tak, že na https://www.instagram.com/hame_sk/, do
komentára pod súťažný príspevok, uverejnený dňa 1. 3. 2024, odpovie správne na
súťažnú otázku.
 
4.5 Každý súťažiaci sa môže súťaže zúčastniť opakovane (t. j. zverejniť pod príspevkom viac
súťažných komentárov). Súťažiaci môže získať iba jednu výhru. Podmienkou účasti v súťaži
nie je zakúpenie služby či zaplatenie akéhokoľvek iného vklad.
 
4.6 Súťažný komentár nesmie:
a) byť v rozpore s platnými právnymi predpismi na území Slovenskej republiky;
b) obsahovať akékoľvek nevhodné vyjadrenia, ktoré by boli v rozpore s dobrými mravmi, s
všeobecne prijímanými pravidlami slušnosti a mravnosti alebo ktoré by znižovali ľudskú
dôstojnosť;
c) obsahovať prvky pornografie, násilia, pohoršujúci alebo inak nevhodný obsah;
d) hanobiť národ, rasu, etnickú alebo inú skupinu osôb;
e) podnecovať alebo schvaľovať trestnú činnosť alebo navádzať na nezákonné či nemravné
konanie;
f) obsahovať prvky alebo časti, ku ktorým prislúchajú práva tretích osôb, menovite autorské
práva alebo práva súvisiace s autorským právom, práva na priemyselné vlastníctvo ako napr.
ochranné známky alebo označenie pôvodu a iné práva vzťahujúce sa na duševné vlastníctvo;
g) obsahovať skrytú reklamu;
h) akýmkoľvek spôsobom poškodzovať dobré meno Usporiadateľa alebo Organizátora.
Rozhodnutie, či súťažný príspevok spĺňa podmienky tohto odseku, náleží výhradne
Usporiadateľovi.
 
4.7 Do súťaže budú zaradení iba súťažiaci, ktorí splnia všetky stanovené podmienky.
Organizátor a Usporiadateľ majú právo kedykoľvek skontrolovať a posúdiť splnenie
stanovených podmienok súťaže jednotlivými súťažiacimi a kedykoľvek vyradiť konkrétneho
súťažiaceho kvôli nesplneniu niektorej podmienky súťaže. Usporiadateľ ani Organizátor
nezodpovedá za to, ak sa súťažiacemu nepodarí zapojiť do súťaže v dôsledku výpadku
telekomunikačného spojenia, akejkoľvek poruchy elektrickej siete, akéhokoľvek opatrenia
prijatého prevádzkovateľom sociálnej siete Facebook a pod.
 
4.8 Usporiadateľ a Organizátor si vyhradzujú právo vylúčiť zo súťaže takých súťažiacich, pri
ktorých budú mať dôvodné podozrenie na spáchanie podvodného alebo nekalého konania v
súvislosti so súťažou alebo konanie v rozpore s dobrými mravmi, ktoré môže ovplyvňovať
výsledky súťaže, a to aj prostredníctvom tretích osôb a vo výnimočných prípadoch je
oprávnený súťaž zrušiť. Všetky zmeny v „Pravidlách“ či oznámenie o odložení alebo zrušení
súťaže budú Usporiadateľom zverejnené na stránke
https://www.instagram.com/hame_sk/. Usporiadateľ je oprávnený súťažiaceho vylúčiť zo
súťaže bez nároku na kompenzáciu. Konečné rozhodnutie o sporných otázkach náleží vždy
Usporiadateľovi.
 
V. Pravidlá súťaže
5.1 Mechanizmus súťaže
Do súťaže budú zaradení všetc úi častníc isúťaže, ktorí splnili podmienk yúčast ipodľa
článku IV a ktorí sa cez https://www.instagram.com/hame_sk/ zapoja do súťaže tak,
že do komentára pod súťažný príspevok, uverejnený dňa 1. 3. 2024, odpovie správne
na súťažnú otázku.
Ak ani jeden z náhradníkov nespĺňa podmienky účasti v súťaži, alebo sa súťaže nezúčastní
dostatočný počet súťažiacich (minimálne 3), výhra prepadne v prospech Usporiadateľa.
Žrebovani evykoná Organizátor. Žrebovani e prebehne do 3 pracovných dní po skončení
súťaže. Vyžrebovaných bude 13 výhercov. Usporiadateľ pošle výhry do 1 mesiaca po
kontaktovaní výhercu.
 
5.2 Výhra v súťaži:
3x Tefal TT2M1410 Morning Blue
10x desiatový boxík Hamé rybie nátierky s produkty
 
5.3 Výherca
Výhercom súťaže sa stane účastník súťaže vyžrebovaný podľa postupu uvedeného v článku V.
bod 5.1. Usporiadateľ alebo Organizátor bude do 3 pracovných dní od žrebovania po ukončení
súťaže výhercov kontaktovať prostredníctvom ich instagramového profilu komentárom alebo
do súkromnej správy.
Meno, pod ktorým sa výherca zúčastnil súťaže, bude publikované po ukončení súťaže pod
súťažným príspevkom na profile https://www.instagram.com/hame_sk/. Povinnosťou každého
výhercu je poskytnúť Usporiadateľovi a Organizátorovi súťaže súčinnosť nevyhnutnú na
odovzdanie výhry. Odovzdanie výhry pre výhercu prebehne na základe dohody medzi
uvedenými stranami.
Ak výherca v lehote do 4 kalendárnych dní od vyhlásenia výhercu:
● odmietne výhru prevziať;
● neposkytne inú nevyhnutnú súčinnosť na odovzdanie výhry,
bude výhra odovzdaná náhradníkovi. V prípade, ak výhru neprevezme ani výherca, ani
náhradník, výhra prepadne v prospech Usporiadateľa.
 
5.5 Výhercovi nenáleží žiadna iná výhra než výhra určená podľa týchto „Pravidiel“. Výhru
nie je možné vyplatiť v hotovosti, postúpiť inej osobe, ani požadovať iné plnenie alebo
odovzdanie výhry v inom termíne, alebo ju vymáhať súdnou cestou. Ak by nebolo možné
výhru v ods. 5.2 poskytnúť, Usporiadateľ a Organizátor si vyhradzujú právo nahradiť túto
výhru inou podobnou výhrou.
 
5.6 Usporiadateľ a Organizátor nezodpovedajú za stratu, poškodenie, zničenie či nedoručenie
oznámenia o výhre alebo výhru z dôvodov na strane súťažiaceho alebo poskytovateľa služieb
elektronických komunikácií, poskytovateľa poštových služieb iného doručovateľa alebo
prepravcu.
 
5.7 Usporiadateľ ani Organizátor nenesú žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a
povinnosti súvisiace s odovzdaním, používaním alebo čerpaním výhry.
 
5.8 Na zabezpečenie účasti účastníkov v súťaži, kontroly jej priebehu, plnenia jej podmienok,
vyhodnotenie súťaže, vrátane vyhlásenia a zverejnenia výhercov súťaže a odovzdanie výhier
výhercom súťaže spracováva Usporiadateľ, v pozícii prevádzkovateľa, a Organizátor, v
pozícii sprostredkovateľa, osobné údaje súťažiacich v súlade s Nariadením Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so
spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice
95/46/ES, v rozsahu meno, priezvisko, ktoré majú súťažiaci uvedené na facebookovom
profile a v prípade výhercov aj poštová adresa výhercu oznámená výhercom Usporiadateľovi
či Organizátorovi kvôli odovzdaniu výhry.
 
VI. Ochrana osobných údajov
6.1 Právnym základom na spracovanie osobných údajov – mena a priezviska je súhlas
účastníkov daný poskytnutím zverejnením súťažnej fotografie pod súťažným príspevkom
alebo v súťažnom príspevku. Osobné údaje účastníkov budú použité na účely riadenia súťaže,
jej organizáciu a vyhodnotenie počas doby konania súťaže podľa týchto Pravidiel a 90 dní
potom, z dôvodu kontroly dodržania „Pravidiel“, odovzdania a realizácie výhier, maximálne
však počas doby trvania udeleného súhlasu, maximálne však 5 rokov, potom budú
zlikvidované.
 
6.2 Výhercovia poskytnú Usporiadateľovi súhlas so spracovaním osobných údajov – v
rozsahu meno, priezvisko, poštová adresa, telefónne číslo z dôvodu zaslania výhry a realizácie
súťaže. Poskytnutie osobných údajov výhercami v rozsahu uvedenom v týchto Pravidlách je
nevyhnutným predpokladom na odovzdanie výhry a bez ich poskytnutia nie je usporiadateľ
schopný výhru odovzdať a v tomto prípade si vyhradzuje právo nahradiť výhercu inou
osobou. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže súťažiaci (ako dotknutá osoba)
kedykoľvek odvolať na hame@orkla.sk.
 
6.3 Osobné údaje získané na účely súťaže podľa týchto Pravidiel nie sú predmetom ukladania
do databázy a nie sú poskytované tretím stranám, alebo do tretích krajín. Spracovanie
osobných údajov bude prebiehať prostredníctvom Organizátora alebo Usporiadateľa.
Súťažiaci má právo požadovať od Usporiadateľa prístup k svojim osobným údajom, ich
opravu alebo výmaz, popr. obmedzenie spracovania. Súťažiaci má právo vzniesť námietku
proti spracovaniu jeho osobných údajov, ktoré sú v rozpore s právnymi predpismi na
hame@orkla.sk. Ak bude žiadosť súťažiaceho oprávnená, Usporiadateľ bezodkladne odstráni
chybný stav. Tým nie je dotknutá možnosť súťažiaceho podať sťažnosť na Úrad pre ochranu
osobných údajov. Podľa podmienok stanovených v čl. 20 Nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so
spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice
95/46/ES má súťažiaci právo na prenos osobných údajov, ktoré sa ho týkajú a ktoré poskytol
Usporiadateľovi.
 
6.4 Súťažiaci zodpovedá za to, že zverejnením súťažnej fotografie nebudú porušené práva
tretích osôb, alebo nebude zasiahnuté do autorských práv tretích osôb. V prípade, že súťažná
fotografia poskytnutá súťažiacim do súťaže bude mať povahu akéhokoľvek predmetu
duševného vlastníctva (resp. ak bude takéto predmety obsahovať), a to menovite predmety
chránené Autorským zákonom č. 185/2015 Z. z., v platnom znení a/alebo predmety práv
priemyselných (napr. ochranné známky), resp. ak budú jeho súčasťou akékoľvek osobné
atribúty (napr. podobizeň), na ktoré sa vzťahuje ochrana podľa Občianskeho zákonníka č.
40/1964 Zb. (ďalej spoločne súťažné fotografie, predmety duševného vlastníctva, vrátane
osobných atribútov ako „predmety“), súťažiaci vyhlasuje, že využitím predmetov v rozsahu a
spôsobom popísaným v podmienkach súťaže nebudú akokoľvek zasiahnuté či ohrozené práva
oprávnených osôb na tieto predmety. Súťažiaci zároveň vyhlasuje, že predmety boli do
súťažného príspevku zasadené so súhlasom nositeľov práv, resp. ich držiteľov. Súťažiaci
týmto ako oprávnený držiteľ práv udeľuje Usporiadateľovi súťaže oprávnenie na
bezodplatnému zverejneniu predmetov a na ich bezodplatné využitie všetkými spôsobmi
nevyhnutnými na využitie predmetov v súlade s podmienkami súťaže (menovite
oznamovaním verejnosti prostredníctvom Internetu a rozmnožovaním), a to bez
množstevného, územného a technického obmedzenia, počas doby trvania súťaže a počas
nasledujúcich 3 mesiacov po jej skončení. Súťažiaci vyhlasuje, že je oprávneným vlastníkom
fotografie, na ktorej sú predmety zachytené a že je oboznámený s tým, že po skončení súťaže
bude využitý na interné potreby Usporiadateľa a na propagačné účely Usporiadateľa na jeho
facebookovom profile. V prípade nepravdivosti vyššie uvedených vyhlásení či v prípade
zásahu do práv Usporiadateľa súťaže alebo tretích osôb je súťažiaci povinný uspokojiť všetky
oprávnené nároky dotknutých osôb a uhradiť všetku vzniknutú škodu.
 
VII. Záverečné ustanovenia
7.1 Tieto „Pravidlá“ môžu byť v skrátenej verzii zverejnené na propagačných a iných
materiáloch v súvislosti so súťažou. Vo všetkých prípadoch má prednosť táto plná verzia
Pravidiel.
 
7.2 Účas vť súťaži je dobrovoľná a súťažiaci vyjadruje svoj súhlas s jej Pravidlami.
Akékoľvek ich porušenie alebo obchádzanie súťažiacim či pokus o ich porušenie je dôvodom
na okamžité vylúčenie súťažiaceho zo súťaže.
 
7.3 Pravidla sú počas doby trvania súťaže zverejnené v elektronickej podobe na instagramovej
stránke https://www.instagram.com/hame_sk/ a zároveň uložené v písomnej podobe na adrese
sídla Usporiadateľa a Organizátora.
 
7.4 Súťaž nie je sponzorovaná, podporovaná, spravovaná alebo spojená so sociálnou sieťou
Meta (Facebook Inc. nebo Facebook Ireland Limited). Súťažiaci je oboznámený s tým, že
poskytuje svoje informácie Usporiadateľovi a Organizátorovi súťaže a nie spoločnosti Meta
(Facebook Inc. nebo Facebook Ireland Limited). V prípade otázok sa súťažiaci môžu obrátiť s
otázkou na facebookovom profile pod súťažným príspevkom.
 
V Prahe, dňa 28. 2. 2024
 
Orkla Food Slovensko s.r.o.